„Mějte se na pozoru!” Lk 17,1–4

Milí farníci a přátelé libocké farnosti,

opět prožíváme nelehkou dobu v mnoha ohledech - obavy o zdraví své i blízkých, existenciální obavy, ztráta jistot a nemožnost plánovat budoucnost, nervozita a stoupající agrese ve společnosti, prohlubování nedůvěry v autority a mohl bych ještě dál pokračovat, nás mohou vrhat do rezignace a přežívání, nebo ke kladení otázek a rozhodnutí se nepoddat.

Ta nejdůležitější otázka není: „Kdo za to může?“, ale spíše: „Co je v životě důležité, za čím jdu?“ a „Na čem (na kom) svůj život stavím?“ A následně pak otázka „JAK dál v této konkrétní době?“ a „ČEMU mě, Pane, chceš naučit?“

Největší nebezpečí dnes vidím v ROZDĚLENÍ a IZOLACI a často pod líbivými slovy o ochraně, ohleduplnosti. Buďme bdělí, pečujme o vztahy. Nejsme na to sami: „Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.“ (1 Petr 5.6-9)

Prosme o světlo a sílu Ducha svatého, protože v Něm můžeme vidět a jednat správně.

Přeji pokojné dny, pevné zdraví a radostnou mysl i srdce.

Bůh Vám žehnej

P. Jeroným


Pro posilu, povzbuzení a pomoc při slavení liturgie v rodinném kruhu budeme každou sobotu večer připravovat texty k zamyšlení a obrázky s náměty a úkoly nejen pro děti. Slovo na neděli a Zprávy z libocké farnosti zároveň budeme v tištěné podobě distribuovat i mezi naše starší spolufarníky. Pokud víte o někom, kdo by uvítal pomoc a povzbuzení v této nelehké době, kontaktujte Marka Wollnera (724 950 978) nebo někoho z bratrů karmelitánů (P. Jeroným 775 253 042 a P. Jan Vianney 736 121 112).

Zprávy z libocké farnosti (PDF)

Slovo na neděli (PDF)

Slovo pro děti (PDF)

Návod na domáci bohoslužbu