„Mějte se na pozoru!” Lk 17,1–4
dusicky hrbitov

Přiblížil se podzim a s ním také čas, kdy pamatujeme v církvi více na naše zemřelé. Navštěvujeme hroby , které zdobíme květinami, zapalujeme svíčky a také se za naše zemřelé modlíme.Ty dvě první věci jsou dobré, správné, ale ta třetí je nejdůležitější pro spásu našich zemřelých . V těchto dnech také slyšíme častěji slovo "odpustky".

 

Možnosti a podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad.

1. možnost (1.11. - 30.11.)

 1. při návštěvě kostela nebo kaple se pomodlit Otčenáš a vyznáni viry
 2. přijmout svátost smíření
 3. přijmout svaté přijímání
 4. pomodlit se modlitbu na úmysl Sv. otce
 5. vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. 
Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života. 

2. možnost (25.10. - 8.11.)

 1. při návštěvě hřbitova pomodlit se modlitbu za zemřelé
 2. přijmout svátost smíření
 3. přijmout svaté přijímání
 4. pomodlit se modlitba na úmysl Sv.otce
 5. vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu

Jak chápe slovo "odpustek" církev dnes?

Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla zahlazena, je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek zásahem církve, jež jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a používá pokladu zadostiučinění Krista a svatých. /KKC 1471/

Abychom pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, je třeba si uvědomit, že hřích má dvojí následek. Těžký hřích nás zbavuje společenství s Bohem, a tím nás činí neschopnými dosáhnout věčného života, být zbaven věčného života se nazývá "věčný trest" za hřích. Na druhé straně každý hřích, i ten všední, vyvolává zhoubné lpění na tvorech, které musí být odčiněno, buď zde na zemi, nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá "časný trest" za hřích. Tyto dva tresty nelze pojímat jako nějaký druh pomsty, kterou Bůh postihuje hříšníka zvenčí, nýbrž jako důsledky vyplývající ze samé podstaty hříchu. Obrácení, jež pochází z vroucí lásky, můžeme dosáhnout naprostého očistění hříšníka, takže už nezůstává žádný trest. /KKC 1472/

Protože žádné narušeni vztahů v rodině nezůstává bez vlivu na ostatní členy, snažili se křesťané vždy odčiňovat nejen vlastni, ale i cizí hříchy.

Protože skutky lásky a milosrdenství poskytují nejpůsobivější svědectví křesťanského života, apoštolská formace by měla také vést k prokazování těchto skutků,takže věřící by se mohli od dětství učit mít soucit se svými bratry a být velkorysí při pomoci potřebným. / Dekret o apoštol.laiků na II.Vat.koncilu č.31 /

Zkusme to více pochopit na přikladu: Člověk někomu ve vzteku rozbije okno. Je to špatná věc. Poškozeného požádá o odpuštění. Je mu odpuštěna vina, ale… okno zůstává stále rozbité. I když je bez hříchu v této konkrétní věci, má ještě určitý dluh vůči tomu, koho svým skutkem poškodil. A právě tyto „dluhy" jsou předmětem odpustků.

My tedy máme na základě církevního rozhodnuti MOC pomoci těm, kteří jsou bez MOCI se vlastnim přičiněním dostat z očistce do Boži přítomnosti, do nebe.

Nemůžeme napravovat konkrétní věci po lidech, kteří žili v minulosti, a nebo nejsme schopni tyto věci poznat. Ale právě skrze splnění podmínek k získání odpustků, které nám církev nabízí, bereme z pokladu církve: "dáváme" - skrze splnění podmínek těm, kteří to potřebují k tomu, aby se jim "zkrátila nebo zanikla" doba čekání na nekonečné prožívání Boží přítomnosti.

Odpustek je částečný nebo plnomocný podle toho, zda částečně nebo úplně osvobozuje od časného trestu za hříchy. Odpustky mohou být přivlastněny živým nebo zesnulým. /KKC 1471/

Odpustky je schopen získat křesťan, který není vyloučen z církve, je ve stavu milosti posvěcující /bez těžkého hříchu/, zároveň se vyžaduje alespoň všeobecný úmysl získat odpustky a vykonáni úkonů v určené době a předepsaným způsobem. Plnomocné odpustky může získat každý pouze jednou denně.

Možnosti pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci

1.možnost (1.11. a 2.11.)

 1. svátost smíření
 2. svaté přijímání
 3. modlitba na úmysl Sv. otce
 4. při návštěvě kostela Otčenáš a vyznáni viry

2.možnost (1.11. - 8.11.)
v naší zemi již od 25.10.

 1. svátost smíření
 2. svaté přijímání
 3. modlitba na úmysl Sv.otce
 4. při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé

Literatura:
Katechismus katolické církve /Zvon -1995/
Nové předpisy o odpustcích - P.W.Herbst S.D.S. /Řád -Praha 1992/
Obnovená liturgie - Ladislav Pokorný a kol. /ČKCH -1976/

Převzato www.pastorace.cz