Dlouhodobé Dlohodobé

Dlouhodobější informace

Termíny vyučování náboženství 2019, 2020 v sakristii sv.Havla:

3.11., 17.11., 1.12., 15.12., 12.1., 26.1., 9.2., 23.2., 8.3., 22.3., 19.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.

Z iniciativy Nadace Charty 77 vznikla v roce 2016 veřejná sbírka na nový zvon pro náš chrám, který by neslzvon svVaclav 600 800px jméno Václav. Ten byl posvěcen o 1. neděli postní 5. března 2017 v katedrále sv. Václava, Víta a Vojtěcha při bohoslužbě MENE TEKEL. Poté byl převezen do kostela sv. Havla, zavěšen a ve 20h se poprvé rozezněl. Informace o celé akci zde. Náklady na ulití, převoz i zavěšení byly hrazeny z této sbírky. Česká televize o zvonu natočila také krátkou reportáž. Na uvítanou nového zvonu jsme se modlili Křížovou cestu za oběti porušování lidských práv, vybranou z básní Jana Zahradníčka - ZDE. Informace o zvonu, i o historii svatohavelských zvonů, jsou ZDE.

Modlitbu papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství se můžeme modlit i nadále..

Skutky tělesného milosrdenství:

- nasycovat hladové,

- napájet žíznivé,

- do domu přijímat pocestné,

- odívat chudé,

- navštěvovat nemocné,

- osvobozovat zajaté,

- pohřbívat mrtvé.

Skutky duchovního milosrdenství:

- napomínat hřešící,

- učit nevědomé,

- dobře radit pochybujícím,

- těšit zarmoucené,

- trpělivě snášet křivdy,

- ochotně odpouštět ubližujícím,

- modlit se za živé i za mrtvé.

Z naší farnosti vyšlo v průběhu minulých let několik duchovních povolání, proto nezapomínejme modlit se za tyto Bohem povolané služebníky církve a také vyprošovat nová kněžská i řeholní povolání.

František Holeček ukončil svůj pobyt v kněžském semináři a také své studium teologie v Arcibiskupském semináři v Praze. Dále na něj pamatujme, aby nalezl své místo v Božím plánu.

Přikládám zde proto také modlitbu papeže Benedikta XVI. za povolání k duchovnímu stavu:

MODLITBA PAPEŽE BENEDIKTA XVI. ZA POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ
A K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou
četná a svatá kněžská povolání,
která by udržovala živou víru
a střežila převzácnou památku tvého Syna
prostřednictvím kázání slova
a udílením svátostí,
jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.
Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře,
kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie,
která je svátostí Kristova největšího daru
pro vykoupení světa.
Povolej služebníky tvého milosrdenství,
kteří by prostřednictvím svátosti smíření
rozdávali lidem radost z tvého odpuštění.
Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá
četné inspirace Ducha tvého Syna,
ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením
pečuje o povolání ke kněžství
a k zasvěcenému životu.
Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům,
zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům,
aby věrně naplňovali své poslání
ve službě evangeliu.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!

 Modlitba za řešení uprchlické krize