„Zbavena útisku nepocítíš bázně” Iz 54,7-14

umysl apostolatu tit 600x100

Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2020
svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem
(Apoštolátu modlitby)

Březen

 • Evangelizační úmysl:
  Katolíci v Číně - Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě.
 • Národní úmysl:
  Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro hledající, katechumeny, trpící a nemocné.
 • Naléhavý úmysl papeže Františka:
  Buďme nablízku nemocným a rodinám trpícím koronavirovou pandemií a modleme se za pastýře, kteří za této krize mají provázet Boží lid

Duben

 • Všeobecný úmysl:
  Vysvobození ze závislostí - Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.
 • Národní úmysl:
  Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo internetu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.

Květen

 • Evangelizační úmysl:
  Jáhni - Modleme se, aby jáhni, věrní službě Slova a chudým, byli pro celou církev živým znamením.
 • Národní úmysl:
  Za kněze, řeholníky a řeholnice – ať na přímluvu sv. Radima je dostatek Božích služebníků i dalších lidí, kteří rádi nasazují svůj život pro Krista a službu druhým.

Červen

 • Evangelizační úmysl:
  Cesta srdce - Modleme se, aby ti, kdo trpí, skrze pronikavý dotek Ježíšova Srdce nalezli životní východisko.
 • Národní úmysl:
  Za dar moudrosti pro studenty – ať pod ochranou bl. Hroznaty mladí nacházejí pravý smysl života a nechají se vést Duchem Svatým.

Červenec

 • Všeobecný úmysl:
  Naše rodiny - Modleme se, aby rodiny dnešní doby byly doprovázeny s láskou, úctou a radou.
 • Národní úmysl:
  Za rozpadající se rodiny a manžele v krizi – ať na přímluvu sv. Zdislavy vzájemnou láskou, úctou a věrností najdou cestu k sobě i k Bohu.

Srpen

 • Evangelizační úmysl:
  Svět moře - Modleme se za všechny, kteří pracují a žijí u moře: námořníky, rybáře a jejich rodiny.
 • Národní úmysl:
  Za ochranu přírody, požehnanou úrodu a dostatek vody – ať se na přímluvu sv. Prokopa staráme o vše svěřené moudře a s vděčností vůči Bohu.

Září

 • Všeobecný úmysl:
  Úcta ke zdrojům planety - Modleme se, aby zdroje naší planety nebyly drancovány, ale sdíleny spravedlivě a ohleduplně.
 • Národní úmysl:
  Za nezávislost veřejnoprávních médií – ať pod ochranou sv. Václava politici hájí pravdu, spravedlnost a dobro všech.

Říjen

 • Evangelizační úmysl:
  Misijní poslání laiků v církvi - Modleme se, aby laici, zejména ženy, v síle svého křtu měli větší podíl na odpovědnosti v církevních institucích.
 • Národní úmysl:
  Za misie – ať je na přímluvu sv. Jana Nepomuka Neumanna s nadšením podporujeme, šíříme radost evangelia a pomáháme potřebným.

Listopad

 • Všeobecný úmysl
  Oblast umělé inteligence - Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé inteligence byl vždy ve službách člověka.
 • Národní úmysl:
  Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady – ať pod ochranou sv. Jana Nepomuckého každý naplno slouží na svém místě v církvi.

Prosinec

 • Všeobecný úmysl:
  Život modlitby - Modleme se, aby náš osobní vztah s Ježíšem Kristem byl živen slovem Božím a životem modlitby.
 • Národní úmysly Za nenarozené, nechtěné a zneužívané děti – ať na přímluvu sv. Ludmily každého přijímáme s vděčností a úctou k Bohu za dar života.