" „Duch uděluje každému zvláštní dar.” I K 12,4–11 "

umysl apostolatu tit 600x100

Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2019
svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem
(Apoštolátu modlitby)

Leden

 • Evangelizační úmysl: Mladí lidé a příklad Panny Marie za mládež, především za mladé v Latinské Americe, aby podle příkladu Panny Marie odpovídali na volání Pána a ohlašovali světu radost evangelia.
 • Národní úmysl: Ať se církev stává v naší zemi znamením naděje pro budoucnost.

Únor

 • Všeobecný úmysl: Obchod s lidmi – za velkodušné přijetí obětí nezákonného obchodování s lidmi, nucené prostituce a násilí.
 • Národní úmysl: Ať je naše víra pro hledající pravdivým svědectvím živého vztahu s Bohem.
 • Naléhavý úmysl papeže Františka: za dar pokoje, o jehož přijetí a rozvíjení má každý usilovat

Březen

 • Evangelizační úmysl: Za uznání práv křesťanských společenství – za křesťanská společenství, zejména ta, která jsou vystavena pronásledování, aby zakoušela Kristovu blízkost a jejich práva byla uznána.
 • Národní úmysl: Ať dokážeme milovat bližního po vzoru lásky Boží, která je ochotna obětovat se až do krajnosti.
 • Naléhavý úmysl papeže Františka: Abychom prožívali přípravu na Velikonoce s vědomím, že naše připodobnění Kristu (srv. Řím 8,29) je nedocenitelným darem Božího milosrdenství.

Duben

 • Všeobecný úmysl: Lékaři a jejich spolupracovníci ve válečných oblastech – za lékaře a humanitární pracovníky přítomné ve válečných oblastech, kteří nasazují vlastní život pro záchranu života druhých.
 • Národní úmysl: Ať pokoj, který Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání daroval svým učedníkům, dokážeme šířit do svého okolí.

Květen

 • Evangelizační úmysl: Církev v Africe – kvas jednoty – za církev v Africe, aby se přičiněním vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením naděje pro celý tento světadíl.
 • Národní úmysl: Ať v našich rodinách i farnostech vládne atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
 • Naléhavý úmysl papeže Františka: Abychom se na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje vzájemně uznávali a ctili jako děti stejného Otce, navzdory kulturním, náboženským nebo etnickým rozdílům.

Červen

 • Evangelizační úmysl: Životní styl kněží – za kněze, aby tím, že se zavazují ke skromnému a pokornému životu, aktivně projevili porozumění a podporu těm nejchudším.
 • Národní úmysl: Ať jsou křesťané vnímaví k trpícím i chudým a ti, kteří jim slouží, ať mají dost pokory a trpělivosti.

Červenec

 • Všeobecný úmysl: Poctivost v soudnictví – aby všichni, kdo spravují soudnictví, jednali poctivě a aby nespravedlnost, přestože ve světě i vítězí, neměla poslední slovo.
 • Národní úmysl: Ať všichni lidé mají možnost odpočinku pro tělo i pro duši a ať všude objevují radost z Boží blízkosti.

Srpen

 • Evangelizační úmysl: Rodiny – školy lidského zrání – aby se rodiny zásluhou života modlitby a lásky stávaly stále více „školami“ skutečného lidského zrání.
 • Národní úmysl: Ať věrnost, láska a odpovědnost doprovázejí všechny manžele, stejně jako vytrvalost při společné modlitbě v rodinách.

Září

 • Všeobecný úmysl: Ochrana moří a oceánů – aby politici, vědci a ekonomové společně pracovali pro ochranu moří a oceánů.
 • Národní úmysl: Ať jsou děti a mladí lidé otevření pro poznání Boha i svého místa ve světě a mají k tomu dost odhodlanosti i sebeovládání.

Říjen

 • Evangelizační úmysl: Misijní jaro církve – aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií.
 • Národní úmysl: Ať svatost kněží a tichost a obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.

Listopad

 • Všeobecný úmysl: Dialog a smíření na Blízkém východě – aby se v zemích Blízkého východu, v němž rozdílné náboženské skupiny sdílí tentýž životní prostor, zrodil duch dialogu, setkávání a smíru.
 • Národní úmysl: Ať všichni naši zesnulí mohou plně zakoušet dobrotu Boží a my ať žijeme tak, že se budeme moci jednou radovat s nimi.

Prosinec

 • Všeobecný úmysl: Budoucnost těch nejmladších – aby každá země připravila nezbytné odpovídající kroky pro zajištění budoucnosti nejmladší generace, především těch, kteří nepřiměřeně strádají.
 • Národní úmysl: Ať se nám všem daří žít z moci Boží milosti a ať přinášíme dobré ovoce Božího Ducha pro tento svět.

Další informace