" „Ašúr nás nezachrání.” Oz 14,3–4"

maria ruzenecModlitba růžence provází křesťany již od středověku. Růženec je především modlitba rozjímavá, niterná. Je to modlitba kristologická, směřuje ke Kristu, který je ve středu růžence, a tedy i ve středu rozjímání. Podkladem růžence je uvažování o událostech z jeho života. Nejde tedy o jednotlivá slova zdrávasů, ale o události z života Ježíšova.

7. října slavíme Památku Panny Marie Růžencové. Tento den ustanovil papež Pius V. na památku  vítězství bitvy u Lepanta roku 1571.

Co je modlitba růžence?

Středověká zbožnost Západu vyvinula modlitbu růžence, která lidu nahrazovala modlitbu hodin. Na Východě zůstala litaniová forma Akathisu a Paraklize bližší chórovým modlitbám byzantských církví, zatímco arménská, koptská a syrská tradice dávaly přednost lidovým hymnům a chvalozpěvům ke cti Matky Boží. Avšak ve Zdrávas, Maria, v Theotokii, v hymnech svatého Efréma nebo svatého Řehoře z Nareku zůstává tradice modlitby v zásadě tatáž.
(KKC 2678)

Růženec je především modlitba rozjímavá, niterná. Je to modlitba kristologická, směřuje ke Kristu, který je ve středu růžence, a tedy i ve středu rozjímání. Podkladem růžence je uvažování o událostech z jeho života. Nejde tedy o jednotlivá slova zdrávasů, ale o události z života Ježíšova.

Když Maria po odchodu svého syna žila u Jana, jistě ji věřící vyhledávali a tázali se na Ježíše, vždyť byla jediná, která mohla svědčit o třiceti letech jeho života. I na ni sestoupil Duch svatý a naučil ji chápat tajemství tohoto života. Nelze si představit, že by k ní lidé nepřicházeli se svými starostmi a nesvěřovali se do její modlitby. Vždyť viděli, jak hluboce byla spojena se svým Synem; jistě jí mnozí říkali: "Vzpomeň si na mne ve své modlitbě". A tak to zůstalo i nadále.

Co vede věřícího k Marii, nelze vypovědět několika slovy. Zvláště zřetelně se projevuje hledání její pomoci. Maria je "Potěšení zarmoucených", "Pomocnice křesťanů", "Matka dobré rady". Maria je vyvolená, blízká Bohu; ale ne jako bohyně, která žije v blaženosti své povznesenosti, nýbrž vším, čím je, je z milosti Kristovy.

Křesťan si může být jistý její láskou. To znamená, že člověk může do její lásky přinést veškerou svou bídu, i tu zcela skrytou a němou, což je zcela nedocenitelné. Proto k ní trpící a potřební neustále vysílají své prosby, aby pomohla. Maria ale nepomáhá svou vlastní mocí, protože ani ona, ani světci nejsou nějakými pobočnými instancemi vedle Boha, které by působily z vlastní vůle a moci, oni za nás u Boha jen prosí.
(Podle R. Guardiniho z knížky "O modlitbě", s. 221-227)

Proč se modlit růženec? - rodinné album Marie

Růženec je rozjímání o dvaceti zásadních okamžicích Ježíšova života, které prožívá také jeho matka. S růžencem můžeme rozjímat o Kristově životě a o nejzávažnějších momentech v životě jeho matky. Je to skvělé rodinné album. Střídá se v něm radost s utrpením a končí nádherným oslňujícím světlem: vzkříšením.

Otevřme rodinné album Panny Marie
a uvažujme o velkých okamžicích jejího života!
Vzývejme ji v modlitbě růžence.
Mějme stále v kapse „růžencové kolečko“,
které nám ulehčí kdykoliv a kdekoliv říkat
prostě jako dítě: „Zdrávas Maria…“

Jak se modlit růženec?

 1. Úvod
  • Znamením kříže
  • Apoštolské vyznání víry
  • Modlitba Páně (Otče náš)
  • 3x Pozdravení andělské (Zdrávas, Maria)
   Při prvním "Zdrávas, Maria" vkládáme za jméno Ježíš slova: v kterého věříme
   při druhém: v kterého doufáme
   při třetím: kterého nadevšechno milujeme
  • Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,...
 2. Desátky (5x)
  • Otče náš,
  • následuje 10x Pozdravení andělské. Za jméno Ježíš vkládáme slova tajemství (růženec má čtyři části - mluvíme o růženci radostném, bolestném, slavném a o růženci světla - o tento (o tuto část) růženec rozšířil papež Jan Pavel II.)
  • Sláva Otci i Synu i Duchu sv.
  • Modlitba: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.
 3. Modlitba Zdrávas Královno
 4. Závěrečná modlitba: (Modleme se) Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Převzato a upraveno: www.maria.cz

Bitva u Lepanta

Došlo k ní 7. října 1571 u ostrova Naupaktos (Lepanto), představuje největší námořní bitvu osmansko-benátské války a jednu z největších a nejvýznamnějších bitev mezi křesťanským a islámským světem. Spojené síly Svaté ligy v ní rozdrtily hlavní flotilu osmanské říše a ukončily obavy křesťanského světa z brzkého tureckého útoku na Apeninský poloostrov a další části Středomoří. Křesťané získali kořist v podobě 137 galér a osvobodili z tureckého otroctví na 10 tisíc křesťanů. Vítězství u Lepanta bylo křesťanskou veřejností považováno za zázrak, jelikož byl připisován přímluvě Panny Marie vyprošené modlitbami růžence.

Podrobnější informace: www.katopedia.cz

Další informace