Svatodušní novéna před Letnicemi

 

DS vitrazJako každý rok, zveme Vás k přípravě na Slavnost Seslání Ducha svatého. Od pátku 11. května do pátku 18. května vždy v 19.00 hod v kapli na faře budeme chválit Boha a vyprošovat nové vylití Ducha svatého pro celou církev.

Novénu zakončíme v sobotu 19. května 2017 v 19 hod mši svatou z Vigilie Slavnosti Seslání Ducha svatého v kostele. Bude také možnost přijmou individuální modlitbu o nové vylití Ducha svatého.

Pro idividuální modlitbu doporučujeme knížečku, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství: "Svatodušní novéna se svatými Karmelu", kterou sestavila sr. Milada, OCD a meditacemi doplnil P. Vojtěch Kodet, O.Carm.


Apoštolové se potom  z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma. Když přišli do města, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš, Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův, Šimon Zélóta a Juda Jakubův. Ti všichni se svorně a vytrvale modlili spolu se ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s jeho bratry.
Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden; všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se: "Což nejsou všichni, kteří tu mluví, z Galileje?
Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči: všichni je slyšíme mluvit v našich jazycích o velikých skutcích Božích!" Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: "Co to má znamenat?"
Ale jiní říkali s posměškem: "Jsou opilí!"
Tu vystoupil Petr spolu s jedenácti, pozvedl hlas a oslovil je: "Muži judští a všichni, kdo bydlíte v Jeruzalémě, toto vám chci oznámit, poslouchejte mě pozorně: Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí - vždyť je teprve devět hodin ráno. Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: 'A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat. (srov. Sk 1-2)

Církev pamětliva Ježíšova příkazu učedníkům po svém zmrtvýchvstání: Řekl jim: "Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých; v jeho jménu se bude zvěstovat pokání na odpuštění hříchů všem národům, počínajíc Jeruzalémem. Vy jste toho svědky. Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti." (Lk 24.46-49) se každý rok před Letnicemi modlí o dar Ducha svatého, kterého Otec sesílá těm kdo po něm touží a o něj prosí. Proto i my v naší farnosti máme možnost se scházet k modlitbě chval a vzývání Ducha svatého po 9 dní podobně jako se modlili apoštolové s Pannou Marií a dalšími, jak o tom svědčí Skutky apoštolů.  Pokud nemáme možnost  sejít se ke společné modlitbě, vzpomeňme alespoň ve střelné modlitbě a prosme o Ducha svatého pro sebe a církev. V odkazu nabízím níže také texty k modlitbě.

Další informace