Dlouhodobé Dlohodobé

Dlouhodobější informace

Termíny vyučování náboženství 2018, 2019 v sakristii sv.Havla:

14.10., 4.11., 18.11., 9.12., 23.12.?, 6.1., 20.1., 3.2.?, 17.2., 3.3., 17.3., 31.3., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 23.6.

Z iniciativy Nadace Charty 77 vznikla v roce 2016 veřejná sbírka na nový zvon pro náš chrám, který by neslzvon svVaclav 600 800px jméno Václav. Ten byl posvěcen o 1. neděli postní 5. března 2017 v katedrále sv. Václava, Víta a Vojtěcha při bohoslužbě MENE TEKEL. Poté byl převezen do kostela sv. Havla, zavěšen a ve 20h se poprvé rozezněl. Informace o celé akci zde. Náklady na ulití, převoz i zavěšení byly hrazeny z této sbírky. Česká televize o zvonu natočila také krátkou reportáž. Na uvítanou nového zvonu jsme se modlili Křížovou cestu za oběti porušování lidských práv, vybranou z básní Jana Zahradníčka - ZDE. Informace o zvonu, i o historii svatohavelských zvonů, jsou ZDE.

Modlitbu papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství se můžeme modlit i nadále..

Skutky tělesného milosrdenství:

- nasycovat hladové,

- napájet žíznivé,

- do domu přijímat pocestné,

- odívat chudé,

- navštěvovat nemocné,

- osvobozovat zajaté,

- pohřbívat mrtvé.

Skutky duchovního milosrdenství:

- napomínat hřešící,

- učit nevědomé,

- dobře radit pochybujícím,

- těšit zarmoucené,

- trpělivě snášet křivdy,

- ochotně odpouštět ubližujícím,

- modlit se za živé i za mrtvé.

Z naší farnosti vyšlo v průběhu minulých let několik duchovních povolání, proto nezapomínejme modlit se za tyto Bohem povolané služebníky církve a také vyprošovat nová kněžská i řeholní povolání.

Pravidelně v modlitbě mysleme zvláště na našeho farníka Františka Holečka, který v září 2016 nastoupil do přípravného teologického konviktu v Olomouci. Po jeho absolvování a prázdninách je nyní ve 2.ročníku studia teologie a bydlí v Arcibiskupském semináři.

Přikládám zde proto také modlitbu papeže Benedikta XVI. za povolání k duchovnímu stavu:

MODLITBA PAPEŽE BENEDIKTA XVI. ZA POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ
A K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU

Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou
četná a svatá kněžská povolání,
která by udržovala živou víru
a střežila převzácnou památku tvého Syna
prostřednictvím kázání slova
a udílením svátostí,
jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.
Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře,
kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie,
která je svátostí Kristova největšího daru
pro vykoupení světa.
Povolej služebníky tvého milosrdenství,
kteří by prostřednictvím svátosti smíření
rozdávali lidem radost z tvého odpuštění.
Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá
četné inspirace Ducha tvého Syna,
ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením
pečuje o povolání ke kněžství
a k zasvěcenému životu.
Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům,
zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům,
aby věrně naplňovali své poslání
ve službě evangeliu.
O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!

 Modlitba za řešení uprchlické krize

Další informace