ČTENÍ Z KNIHY PROROKA EZECHIELA (EZ 17,22-24)

Tak praví Pán, Hospodin: "Já vezmu z vrcholku vysokého cedru slabou větévku, ulomím ji z jeho nejvyšších výhonků a zasadím ji sám na vysoko vyčnívající hoře. Na vysoké Izraelově hoře ji zasadím, vyžene větve, vyraší výhonky,ponese plody, stane se nádherným cedrem. Pod ním budou hnízdit ptáci všeho druhu, budou hnízdit ve stínu jeho ratolestí. Poznají pak všechny polní stromy, že já jsem Hospodin: ponižuji strom vysoký, povyšuji strom nízký, dávám uschnout stromu zelenému, vypučet stromu suchému. Já, Hospodin, jsem to řekl a učinil."

SLOVA SVATÉHO EVANGELIA PODLE MARKA (MK 3.26-34)

Ježíš řekl zástupu: "Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned (člověk) vezme srp, protože nastaly žně." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu." Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal (Boží) slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.

K ZAMYŠLENÍ

Dnešní neděle je ve znamení podobenství z oboru zemědělství a pěstitelství. Podobenství z 1. čtení se týká budoucnosti Izraele a jádro zvěsti je: „Hospodin dává růst, dává život. Izrael ačkoli v lidských očích je zdecimován a ve vyhnanství v Babylóně - stal se součástí této říše (vysoký cedr) - přesto Bůh přislibuje, že z tohoto zbytku (malá větévka) opět učiní strom zasazený na vysoké hoře (na TÉ hoře = hora Sion v Jeruzalémě), který ponese Boží ovoce a stane se útočištěm pro mnohé národy (ptáci).

Ježíš často užíval při vyučování podobenství, mnohdy modifikoval podobenství, která Židé znali ze SZ a  aktualizoval je pro vyučování o Božím království. Dnešní dvě podobenství jsou tohoto druhu.

  1. Boží království je semeno, které je již zaseto do dobré půdy a už klíčí, raší a brzy přinese plody. není potřeba zvláštních zásahů. Semínko je samo o sobě životaschopné a bylo zaseto do dobré půdy. Tím semenem je Boží Slovo - slovo, které Ježíš přináší i Slovo, kterým je on sám. Půdou je tento svět - lidstvo - lidská srdce. A i když nemá armády, média, PR poradce, přesto se vzmáhá a roste a přinese užitek, nevrátí se s prázdnou.
    Boží království takto roste nejen globálně, ale i konkrétně v našem životě. nejsme schopni vidět, pozorovat každodenní přírůstek ani nejsme schopni ho zajistit. To je povzbudivé. Stačí být půdou, která přijme semeno a nechá ho růst - jeho tempem a způsobem.
  2. Podobenství o hořčičném zrnku - určitě známe menší semena, ale v Izraeli platilo mezi malé semínka a hlavně to nebyla moc ušlechtilá bylina. Nebyl to ani strom, ale mohla vyrůst až do 5 m, ale ptáci mohou zde najít útočiště, stín a hnízdit.
    Boží království nemusí vždy vypadat vznešeně a vábně, ani silně a mocně, přesto je v něm veliká síla a můžeme v něm spočinout a najít domov.

Kdybych to shrnul, abychom si něco odnesli k zapamatování do života:

  • Hodnocení a reálné předpovědi tohoto světa jsou často mylné, protože nepočítají s Boží životodárnou mocí a jeho plány.
  • Můžeme žít v pokoji, protože Boží království je dostatečně životaschopné, aby se nakonec prosadilo a přineslo své ovoce i v našem životě.

Přeji Vám požehnanou neděli

P. Jeroným