obrazek

Slovo na neděli (PDF)

Slovo na neděli pro rodiny (PDF)

Návod na domáci bohoslužbu

PRVNÍ ČTENÍ Z KNIHY PROROKA EZECHIELA (EZ 34,11-12.15-17)

Tak praví Pán, Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase. Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, obvážu zraněné, posílím slabé, budu střežit tučné a silné, pást je budu svědomitě. Co se pak týká vás, moje stádo – tak praví Pán, Hospodin – budu soudit mezi ovcí a ovcí, mezi berany a kozly.“

DRUHÉ ČTENÍ Z PRVNÍHO LISTU SVATÉHO APOŠTOLA PAVLA KORINŤANŮM (1 KOR 15,20-26A.28)

Bratři! Kristus vstal z mrtvých, a to jako první z těch, kteří zesnuli. Protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jaké mu patří: na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Potom nastane konec, až odevzdá své království Bohu a Otci a až zlomí (vládu) všech možných knížat, mocností a sil. On totiž musí kralovat, `dokud mu (Bůh) nepoloží všechny jeho nepřátele k nohám'. Jako poslední nepřítel pak bude zničena smrt. A až mu bude všechno podřízeno, tehdy se i sám Syn podřídí tomu, který mu všechno podřídil, aby byl Bůh všechno ve všem.

SLOVA SVATÉHO EVANGELIA PODLE MATOUŠE (MT 25,31-46)

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.' Spravedliví mu na to řeknou: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového, a dali jsme ti najíst, žíznivého, a dali jsme ti napít? Kdy jsme tě viděli na cestě, a ujali jsme se tě, nebo nahého, a oblékli jsme tě? Kdy jsme tě viděli nemocného nebo ve vězení, a přišli jsme k tobě?' Král jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.' Potom řekne i těm po levici: `Pryč ode mne, vy zlořečení, do věčného ohně, který je připraven pro ďábla a jeho anděly. Neboť jsem měl hlad, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít; byl jsem na cestě, a neujali jste se mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě; byl jsem nemocen a ve vězení, a nenavštívili jste mě.' Tu mu na to řeknou také oni: `Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého, na cestě nebo nahého, nemocného nebo ve vězení, a neposloužili jsme ti?' On jim odpoví: `Amen, pravím vám: Cokoli jste neudělali pro jednoho z těchto nejposlednějších, ani pro mne jste neudělali.' A půjdou do věčného trápení, spravedliví však do věčného života.

K ZAMYŠLENÍ

Stojíme na konci liturgického roku, který nám pomáhá si každoročně připomínat a slavit události Ježíšova pozemského života a zároveň také tajemství naší spásy.

Slavnost Ježíše Krista Krále nejenže zaměřuje naši pozornost na osobu Ježíše a kým skutečně je, ale zároveň ukazuje na završení dějin spásy, kdy Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt, vždyť 'pod nohy jeho podřídil všecko'. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem. (1 Korintským 15,26-28)

Jsme zváni, abychom měli podíl na tomto království, zvolili si Ježíše jako Pána a Krále života, abychom s ním byli povoláni k životu.

Jaký je Ježíš král?

Pastýř, který vyhledá své rozptýlené stádo, bude o ně pečovat a vysvobodí je, bude pást a dá jim odpočinek. Kdy to udělá? Už to udělal a stále to dělá. Někdy to vidíme jasněji, někdy mlhavěji, nelze to popřít. Čím více se mu odevzdáme, tím více má možnost toto v nás konat. Touží po naší důvěře. Důvěřujme mu. Chvála a díky nám otevírají srdce i smysly, abychom viděli veliké věci, které koná i to jaký skutečně je.

Mohu, mám Králi sloužit?

Ano, máme výsadu, můžeme na Boží službu, lásku odpovídat a nemusíme chodit daleko, putovat do Jeruzaléma, nebo Říma. „Cokoli jste učinili mým maličkým, mně jste učinili.“ Ježíš se ztotožňuje se svým ubohým lidem, a tak jakékoliv dobrodiní prokázané druhému člověku, je prokázáno Pánu. A kdokoliv prokáže dobrodiní nám, prokazuje ho Pánu. Proto nejen konat dobro, ale i dovolit druhým, aby dobro mohli konat. Ježíš je nám vzorem, nechával si sloužit i sloužil.

A ještě více: „Už vás nenazývám služebníky, nazval jsem vás přáteli“ – jsme přátelé Krále Králů, jsme královské děti.

Přeji Vám, aby tato slavnost nám připomněla, kým jsme, k čemu jsme povoláni a nacházeli jsme sílu, pokoj i naději pro čas, který prožíváme, v Pánu.

 

Požehnaný čas

P. Jeroným

 


Předchozí neděle

33. neděle v mezidobí (15. 11. 2020)

32. neděle v mezidobí (8. 11. 2020)

Slavnost všech svatých (1. 11. 2020)