„Po modlitbách a postu je vyslali k dílu.” Mt 18,18–20

PRVNÍ ČTENÍ Z KNIHY PROROKA IZAIÁŠE (IZ 55,1-11)

Toto praví Hospodin: "Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není chléb, svůj výdělek za to, co nesytí? Slyšte mě a budete hodovat, vychutnávat tučná jídla! Nakloňte ucho své a pojďte ke mně! Poslouchejte, a naplní vás nový život! Uzavřu s vámi věčnou smlouvu na věrných slibech (daných) Davidovi. Hle, národům jsem ho ustanovil zákonodárcem, knížetem a vládcem kmenů. Přivoláš národ, který neznáš, a národy, které tě neznaly, přiběhnou k tobě kvůli Hospodinu, tvému Bohu, kvůli Svatému Izraele, který tě oslavil. Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je blízko! Ať přestane bezbožník hřešit, zločinec ať (změní) své smýšlení; ať se obrátí k Hospodinu, a on se nad ním smiluje, k našemu Bohu, který mnoho odpouští, neboť nejsou mé myšlenky myšlenky vaše ani vaše chování není podobné mému - praví Hospodin. O kolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé smýšlení od smýšlení vašeho. Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zemi a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal."

YouTubeZáznamy čtení a kázání z živě přenášených mší svatých bude nově možné sledovat i na farním YouTube kanálu.

Pokud YouTube používáte a máte tam účet, můžete farní kanál sledovat. Pokud ne, využijte pro přístup banner v pravém menu.

EucharistieV neděli 3. 1. 2021 budou mše svaté v 8:30 a 10:00. Kapacita je vzhledem k vládním opatřením omezena a v obou případech již naplněna.

Mši sv. v 8:30 bude možné sledovat pomocí on-line přenosu zde na webu a na farním Facebooku.

libocky betlem 650x120px

 

Letošní program vánočních bohoslužeb je upraven tak, aby odpovídal opatřením vyhlášených vládou ČR. Protože je možné v našem kostele mít bohoslužbu pro 30 veřících, proto jsme většinu bohoslužeb zdvojili a prosíme, abyste si na bohoslužby rezervovali místo.

 

Svátek sv. Rodiny – neděle 27. prosince
       
8:30        mše svatá s obnovou manželských slibů      (také online) REZERVOVAT
10:00   mše svatá s obnovou manželských slibů REZERVOVAT
14:00 - 16:00   návštěva betléma