" „Zůstaňte ve mně.” J 15,1–8"

Aktuality

letnicePřesný začátek přípravy bude upřesněn. Zatím se můžete přihlásit - buď vyplnit přihlášku v kostele, nebo přímo na internetu - tlačítko níže.

Příprava je určená pro všechny, kdo jsou pokřtěni a zatím svátost biřmování nepřijali, bude jim v roce biřmování (2018) minimálně 16 let. Horní věková hranice není omezená.

 

PŘIHLÁŠKA

roraty 200x130pxJak už je tradicí v naší farnosti budou v době adventní ranní mše svaté, lidově nazvané "RORÁTY", a to v pondělí, středu a pátek vždy v 6:00 hodin v kapli. 

Advent Hvezda sv rodina 200x120px Co je to vlastně advent? Na to lze odpovědět různě. Bez přemýšlení lze říci, že to vnímáme často jako nějaký převlek pro hektičnost, stres a kšeft, který je ozdoben levnými šablonami, na něž už stejně dávno nikdo nevěří. V mnohém to může být pravda, ale přesto to nevyjadřuje celou pravdu. Lze ovšem také zcela opačně říct, že advent je časem, v němž se uprostřed nevěřícího světa stává viditelným něco ze světla ztracené víry, jako bychom vnímali jeho odlesk.

LogoAlfa pro každého, kdo má chuť seznámit se s křesťany a křesťanstvím

Kurzy Alfa tvoří série promluv na klíčová křesťanská témata:
Je křesťanství nudné, nepravdivé, zbytečné? Kdo je to Ježíš? Proč Ježíš zemřel? Jak si mohu být jistý svou vírou? Proč a jak číst Bibli? Proč a jak se modlit? Jak nás Bůh vede? Kdo je Duch Svatý? Jak odolat zlému? Proč a jak mluvit o víře? Uzdravuje Bůh i dnes? A co církev?

Podzimní kurz začíná v úterý 4.10.2016 v 19 hodin ve farním centru Malejov.

sv. Marie Magdaléna de' PazziGenerální představený Řádu karmelitánů P. Fernando Millán Romeral, O.Carm vyhlásil u příležitosti 450. výročí narození sv. Marie Magdalény de' Pazzi jubilejní rok (2.4.2016 - 25.5.2017) s možností získat plnomocné odpustky ve vybraných kostelích a kaplích kde působí karmelitáni.

Mezi vybrané kostely patří také kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci, kaple konventu v Praze - Liboci a kostel sv. Havla v Praze - Starém Městě.

Více informací a další články

jezis na kriziJe dnes ještě v církvi místo pro úctu k Ježíšovu srdci? Není uctívání Ježíšova srdce jen určitou dobově podmíněnou formou zbožnosti, která postupně mizí, jako už v dějinách církve vymizelo tolik jiných? A máme přece – i v církvi – tolik naléhavějších úkolů...>

Ale právě v prostředí, které si tolik slibuje od činnosti a plánování, které si tolik cení úspěchu a výsledku, je nezbytné, aby si křesťan nějakou podobu úcty k Ježíšovu srdci budoval a udržoval, aby „hleděl na Toho, kterého probodli“.

srdce JezisovoÚcta k Ježíšovu srdci se v církvi naplno rozvinula v 17. století – a možná se dnes může jevit jako pozůstatek barokní zbožnosti, prožívané snad až příliš citově.

O Božím srdci však čteme už ve Starém zákoně. Jedno z nejkrásnějších míst nacházíme v knize proroka Ozeáše: ta je koncipována jako Hospodinův soudní spor s jeho lidem, jehož nevěrnost a zatvrzelost probouzí Boží hněv a volá po spravedlivém potrestání; v 11. kapitole je však líčení nadcházejících trestů náhle přerušeno nečekaným Hospodiným slovem: „Což bych se tě, Efraime, mohl vzdát, mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat? Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu.“ Větší než Boží spravedlnost je jeho láska a slitování.

milosrdenstvi SZOriginálním jazykem většiny starozákonních knih je hebrejština. Předlohou českého milosrdenství je v hebrejském textu v drtivé většině případů podstatné jméno chesed. Slovníky pro ně uvádějí různé možnosti překladu: laskavost, vlídnost, milosrdenství, pevná láska, přízeň, oddanost, loajalita, solidarita, věrnost, zbožnost.

kriz strom„Milosrdenství chci, a ne oběť“ (Mt 9,13)
V bule vyhlašující Svatý rok jsem vyzval k tomu, aby se „postní doba Svatého roku prožívala jako velká příležitost ke slavení a zakoušení Božího milosrdenství“.

Výzvou k naslouchání Božímu slovu a k iniciativě „24 hodin pro Pána“ jsem zdůraznil především naslouchání tomuto slovu, hlavně slovu prorockému, v modlitbě. Boží milosrdenství je vskutku hlásáním světu a každý křesťan je vyzýván, aby s takovýmto hlásáním učinil osobní zkušenost.

Maria přijala radostnou zvěst, kterou jí přinesl archanděl Gabriel, a proto ve svém Magnificat prorocky opěvuje Boží milosrdenství, jímž si ji Bůh vyvolil. Panna z Nazaretu, Josefova snoubenka, se tak stává dokonalým obrazem církve a evangelizuje, protože byla a stále je evangelizována působením Ducha Svatého, jenž oplodnil její mateřské lůno.

Další informace