" „Nechal všeho, vstal a šel za ním.” Lk 5, 27–32"

Aktuality

chvalaZveme Vás na večer chval do Farního centra Malejov u kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci v úterý 28. února 2017 od 19:30 hodin.

Co je to večer chval?

Je místem setkání a modlitby. Setkání s dobrým Bohem a lidmi. Modlitby, protože milosrdný Bůh, nám dal svého milovaného Syna, aby žádný, kdo v Něho věří nezahynul, ale měl život věčný.

2017 masopust 300 150pxVšechny děti zveme na již II. Fabiáno-Šebestiánský dětský masopust v sobotu 25. února 2017.

Program:

14:30        sraz maškar a potvor u Malejova 
15:00   velkolepý průvod masek kolem Libockého rybníka
16:00   pravý masopustní rej a švanda v Sokolovně

předpokládaný konec v 17:30 ~ vstupné dobrovolné ~ soutěže o ceny ~ občerstvení

Plakát ke stažení

MV plakatMilí farníci,
rádi bychom Vás pozvali na cyklus Manželských večerů, který rozběhneme začátkem února v centru Malejov v Liboci.

Jedná se o sedm večerů, kdy se budete moci v soukromí věnovat rozvoji Vašeho manželství. Každý večer je zahájen krátkou modlitbou a večeří, po které následuje promluva pouštěná z DVD proložená praktickými cvičeními, která se dělají pouze v párech. Skupinová diskuze ani sdílení není součástí kurzu.

letnicePřesný začátek přípravy bude upřesněn. Zatím se můžete přihlásit - buď vyplnit přihlášku v kostele, nebo přímo na internetu - tlačítko níže.

Příprava je určená pro všechny, kdo jsou pokřtěni a zatím svátost biřmování nepřijali, bude jim v roce biřmování (2018) minimálně 16 let. Horní věková hranice není omezená.

 

PŘIHLÁŠKA

sv. Marie Magdaléna de' PazziGenerální představený Řádu karmelitánů P. Fernando Millán Romeral, O.Carm vyhlásil u příležitosti 450. výročí narození sv. Marie Magdalény de' Pazzi jubilejní rok (2.4.2016 - 25.5.2017) s možností získat plnomocné odpustky ve vybraných kostelích a kaplích kde působí karmelitáni.

Mezi vybrané kostely patří také kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Praze - Liboci, kaple konventu v Praze - Liboci a kostel sv. Havla v Praze - Starém Městě.

Více informací a další články

jezis na kriziJe dnes ještě v církvi místo pro úctu k Ježíšovu srdci? Není uctívání Ježíšova srdce jen určitou dobově podmíněnou formou zbožnosti, která postupně mizí, jako už v dějinách církve vymizelo tolik jiných? A máme přece – i v církvi – tolik naléhavějších úkolů...>

Ale právě v prostředí, které si tolik slibuje od činnosti a plánování, které si tolik cení úspěchu a výsledku, je nezbytné, aby si křesťan nějakou podobu úcty k Ježíšovu srdci budoval a udržoval, aby „hleděl na Toho, kterého probodli“.

srdce JezisovoÚcta k Ježíšovu srdci se v církvi naplno rozvinula v 17. století – a možná se dnes může jevit jako pozůstatek barokní zbožnosti, prožívané snad až příliš citově.

O Božím srdci však čteme už ve Starém zákoně. Jedno z nejkrásnějších míst nacházíme v knize proroka Ozeáše: ta je koncipována jako Hospodinův soudní spor s jeho lidem, jehož nevěrnost a zatvrzelost probouzí Boží hněv a volá po spravedlivém potrestání; v 11. kapitole je však líčení nadcházejících trestů náhle přerušeno nečekaným Hospodiným slovem: „Což bych se tě, Efraime, mohl vzdát, mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat? Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí. Nedám průchod svému planoucímu hněvu.“ Větší než Boží spravedlnost je jeho láska a slitování.

milosrdenstvi SZOriginálním jazykem většiny starozákonních knih je hebrejština. Předlohou českého milosrdenství je v hebrejském textu v drtivé většině případů podstatné jméno chesed. Slovníky pro ně uvádějí různé možnosti překladu: laskavost, vlídnost, milosrdenství, pevná láska, přízeň, oddanost, loajalita, solidarita, věrnost, zbožnost.

kriz strom„Milosrdenství chci, a ne oběť“ (Mt 9,13)
V bule vyhlašující Svatý rok jsem vyzval k tomu, aby se „postní doba Svatého roku prožívala jako velká příležitost ke slavení a zakoušení Božího milosrdenství“.

Výzvou k naslouchání Božímu slovu a k iniciativě „24 hodin pro Pána“ jsem zdůraznil především naslouchání tomuto slovu, hlavně slovu prorockému, v modlitbě. Boží milosrdenství je vskutku hlásáním světu a každý křesťan je vyzýván, aby s takovýmto hlásáním učinil osobní zkušenost.

Maria přijala radostnou zvěst, kterou jí přinesl archanděl Gabriel, a proto ve svém Magnificat prorocky opěvuje Boží milosrdenství, jímž si ji Bůh vyvolil. Panna z Nazaretu, Josefova snoubenka, se tak stává dokonalým obrazem církve a evangelizuje, protože byla a stále je evangelizována působením Ducha Svatého, jenž oplodnil její mateřské lůno.

Další informace