„Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost a sílu.” Zj 7,9-17

mse sv facebookProtože stále není možné se sejít k slavení mše svaté v hojnějším počtu než 20 věřících, zveme Vás k společnému slavení "na dálku".

V neděli 29. listopadu od 8.30 hodin budeme vysílat on-line mši svatou z Liboce. Sledovat ji můžete zde na tomto místě, nebo na farním Facebooku - https://www.facebook.com/LibockaFarnost 

Odpoledne pak bude možné přijmout Eucharistii nebo svátost smíření v kostele v čase 14.00 - 16.00 hodin.

cesta hvezdySestoupil jsi a před tvou tváří se rozplynuly hory. Od věků nikdo neslyšel, k sluchu nikomu neproniklo, oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, tak jednal s těmi, kdo v něho doufají. Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe. Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili, byli jsme v hříších stále. Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravost nás unášela jak vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno... A přece, Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme - ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni!

Text z proroka Izaiáše, který letos čteme při bohoslužbě na 1. neděli adventní může být slovem, které nás nejen uvede do této požehnané doby, ale může nás celou touto dobou provázet. Stále znovu se potřebujeme vracet k Bohu, který sestoupil, vychází nám vstříc, abychom poznali, že je Otec a žili jako jeho děti.

Adventní věnec

2020 advent venec

 • Výroba - Adventní věnec je dnes již tradiční symbol Adventu. Vzhledem k opatřením vlády ČR letos nebudeme organizovat společnou výrobu, ale bude v sobotu 28.11. odpoledne možnost si adventní věnec vyrobit v Malejově. 
 • Požehnání - v předvečer 1. neděle adventní v sobotu 28.11. v 19.00 hodin budou v kostele nešpory s žehnáním adventních věnců - účast je možná pro 20 věřících, ale neomezený počet věnců. 
 • Podrobnosti naleznete ZDE ->>

Hledání přístřeší

svata rodina

 • Tak jako v předchozích letech bude farností putovat ikona sv. Rodiny. Tabulka, kde je možné si ikono rezervovat na konkrétní den naleznete ZDE.
 • Návrh jak prožít modlitební večer v rodině s ikonou sv. Rodiny je TADY

Roráty

 • Také letos budou v době adventní ranní mše svaté - roráty - vzhledem k situaci stále ještě v kostele vždy v 6.00 hodin
  • pondělí - za rodiny
  • středa - za duchovní povolání
  • pátek - za lidi trpící, opuštěné, staré a nemocné

Adventní exercicie on-line

MILÍ FARNÍCI A PŘÁTELÉ LIBOCKÉ FARNOSTI,

opět nám končí liturgický rok, zítřejší neděle budeme slavit Ježíše Krista jako našeho Krále i Krále všehomíra. Vyznat a přijmout Ježíše jako svého Pána a Krále znamená nejen vyznat to, kým skutečně je, ale znamená to také se postavit pod jeho prapor, jak to nazval sv. Ignác z Louyoly. Jsme ve válce, ve které není možné být ani pacifista ani neutrální, nebo stát bokem, protože válečná linie prochází srdcem každého z nás. Tam se denně rozhoduje, tam se denně rozhodujeme pro Ježíše, pro dobro nebo dovolíme, aby mělo navrh naše sobectví, strach, vlastnění apod.

Ježíš - náš Král je však vždy na naší straně! Válku již vítězně vybojoval. Dovolme mu, aby ji také vybojovával v našem srdci tím, že se mu budeme odevzdávat, důvěřovat, že nebudeme chtít vše zvládnout jen sami.

Prožíváme nesnadnou dobu a pro mnohé velmi kritickou v mnoha ohledech, ale Bůh je s námi a i tento čas je jeho časem a má pro nás nové věci, které tvoří. Buďme pro to vnímaví a očekávejme.

CO NÁS ČEKÁ?

Bohoslužby - podle PSA MZ ČR se může bohoslužeb od pondělí 23.11. účastnit 20 věřících, proto nadále budou mše svaté zatím jen ve všední dny v obvyklých časech (po-pá v 17.30 h a v so v 7.30 h). V neděli nadále budeme vysílat mši sv. on-line

PROSBA NAŠICH BISKUPŮ

Biskupové ČR vyzývají věřící, aby podpořili misijní dílo církve individuálním zasláním příspěvku a to nejpozději do konce roku. Z důvodu, že letos nemohla proběhnout sbírka na misie.

Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům: Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“ Takto povzbuzuje věřící národní ředitel Papežských misijních děl v ČR Leoš Halbrštát.

Štědré finanční prostředky z ČR proudí do více než dvaceti zemí po světě, např. do Jižní Ameriky, Afriky, Asie a na ostrovy v Oceánii.

Dary drobných dárců mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020.

Všem Vám přeji požehnanou neděli

P. Jeroným

Milí farníci a přátelé libocké farnosti,

opět prožíváme nelehkou dobu v mnoha ohledech - obavy o zdraví své i blízkých, existenciální obavy, ztráta jistot a nemožnost plánovat budoucnost, nervozita a stoupající agrese ve společnosti, prohlubování nedůvěry v autority a mohl bych ještě dál pokračovat, nás mohou vrhat do rezignace a přežívání, nebo ke kladení otázek a rozhodnutí se nepoddat.

Ta nejdůležitější otázka není: „Kdo za to může?“, ale spíše: „Co je v životě důležité, za čím jdu?“ a „Na čem (na kom) svůj život stavím?“ A následně pak otázka „JAK dál v této konkrétní době?“ a „ČEMU mě, Pane, chceš naučit?“

Největší nebezpečí dnes vidím v ROZDĚLENÍ a IZOLACI a často pod líbivými slovy o ochraně, ohleduplnosti. Buďme bdělí, pečujme o vztahy. Nejsme na to sami: „Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.“ (1 Petr 5.6-9)

Prosme o světlo a sílu Ducha svatého, protože v Něm můžeme vidět a jednat správně.

Přeji pokojné dny, pevné zdraví a radostnou mysl i srdce.

Bůh Vám žehnej

P. Jeroným


Pro posilu, povzbuzení a pomoc při slavení liturgie v rodinném kruhu budeme každou sobotu večer připravovat texty k zamyšlení a obrázky s náměty a úkoly nejen pro děti. Slovo na neděli a Zprávy z libocké farnosti zároveň budeme v tištěné podobě distribuovat i mezi naše starší spolufarníky. Pokud víte o někom, kdo by uvítal pomoc a povzbuzení v této nelehké době, kontaktujte Marka Wollnera (724 950 978) nebo někoho z bratrů karmelitánů (P. Jeroným 775 253 042 a P. Jan Vianney 736 121 112).

Zprávy z libocké farnosti (PDF)

Slovo na neděli (PDF)

Slovo pro děti (PDF)

Návod na domáci bohoslužbu

dusicky hrbitov

Přiblížil se podzim a s ním také čas, kdy pamatujeme v církvi více na naše zemřelé. Navštěvujeme hroby , které zdobíme květinami, zapalujeme svíčky a také se za naše zemřelé modlíme.Ty dvě první věci jsou dobré, správné, ale ta třetí je nejdůležitější pro spásu našich zemřelých . V těchto dnech také slyšíme častěji slovo "odpustky".

 

Možnosti a podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci

Apoštolská penitenciárie s osobním pověřením papeže Františka stanovila, že je letos možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad.

1. možnost (1.11. - 30.11.)

 1. při návštěvě kostela nebo kaple se pomodlit Otčenáš a vyznáni viry
 2. přijmout svátost smíření
 3. přijmout svaté přijímání
 4. pomodlit se modlitbu na úmysl Sv. otce
 5. vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu

Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé. 
Mohou to být např. ranní chvály nebo nešpory z breviáře za zesnulé, růženec, Korunka k Božímu milosrdenství nebo jiné modlitby za zemřelé, které se věřící obvykle modlí, četba úryvku z Evangelia, který je součástí liturgie za zesnulé, nebo vykonání skutku milosrdenství, obětování Bohu bolestí a útrap vlastního života. 

2. možnost (25.10. - 8.11.)

 1. při návštěvě hřbitova pomodlit se modlitbu za zemřelé
 2. přijmout svátost smíření
 3. přijmout svaté přijímání
 4. pomodlit se modlitba na úmysl Sv.otce
 5. vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu

Od čtvrtka 22. října  vstupují v platnost nové omezení MZ ČR, které se dotknou i naší farnosti.

 • Bohoslužby a jiné společné programy - je zakázáno setkávání více jak 2 osob, které spolu nežijí ve společné domácnosti. 
 • Individuální duchovní služba - je dovolena
  • svátost smíření, přípravy na svátosti, duchovní doprovázení apod. - probíhají tak jako obvykle po domluvě s kněžími
  • Otevřený kostel pro individuální modlitbu - zároveň je možné přijmout Eucharistii nebo svátost smíření
   • všední dny v čase 17.30-18.30 hodin 
   • neděle v čase 14.00 - 16.00 hodin

Modleme se za ukončení nákazy a moudrost pro ty, kdo vládnou.

Slovo našich biskupů k aktuální situaci. ZDE->>

PM ruzencovaDne 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.