„Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost a sílu.” Zj 7,9-17

letnice

Rádi bychom opět začali s přípravou na přijetí svátosti biřmování. Příprava by mohla začít někdy v průběhu listopadu 2020 a udílení svátosti biřmování pak po Velikonocích 2022. Přesný začátek přípravy bude oznámen. Zatím je předběžně rozhodnuto, že by setkávání bylo každou neděli od 17.00 h do cca 19.00 hodin.  Příprava je určená pro všechny, kdo jsou pokřtěni a zatím svátost biřmování nepřijali, a je jim minimálně 16 let. Horní věková hranice není omezená. 

PŘIHLÁŠKA

 

Přinášeli mu děti, aby jim požehnal. Ale učedníci to matkám zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. (Mk 10,13)

Vyučování náboženství nabízíme v naší farnosti naprosto všem dětem ve věku základní školní docházky, ať už jsou pokřtěné a žijí svou víru, nebo teprve hledají a mají o výuku zájem, pokud jim to rodiče umožní. Neděláme rozdíly ani v křesťanském vyznání, jediným předpokladem je otevřenost a zájem.

Na videu si můžeme připomenout provedení skladby Leoše Janáčka Otče náš se scénickými obrazy v kostele sv. Fabiána a Šebestiána v Praze Liboci dne 25.5.2018. Zpíval farní sbor a hráli libočtí farníci pod vedením Lukáše Valáška

 

prazdny hrobJaké budou letošní Velikonoce? Budou nějaké? Tyto otázky si možná mnohý z nás klade. Záleží jaká je pro nás podstata Velikonoc. Pokud by byly Velikonoce jen o tradicích a náboženského slavení, tak asi Velikonoce nebudou to co bývaly. 

Pokud však je pro nás centrem Velikonoc Kristus ukřižovaný a zmrtvýchvstalý, pak mám dobrou zprávu: Velikonoce se neruší! 

Není možné se v stávající situaci scházet a slavit společně jak jsme byli zvyklí, proto jsme pozváni, abychom Velikonoce více proživali v rodinách a v duchovním propojením Kristova těla. A jak tedy? - čtěte dál.

bible rucePokračování cyklu přednášek Večer nad Božím slovem v dubnu NEBUDE.

Přednášky jsou zaměřeny na prohloubení našeho osobního křesťanského života.

Přednášky k poslechu ZDE ->>

 

MilosrdnyOtecApoštolská penitencierie vydala dne 19. března 2020 dekret o udělení mimořádných plnomocných odpustků v situaci koronavirové krize. Zmíněný dekret uděluje tyto mimořádné plnomocné odpustky věřícím postiženým virovým onemocněním Covid-19, jinak nazývané koronavir, jakož i pracovníkům ve zdravotnictví, příbuzným a všem těm, kdo jakýmkoli způsobem – i modlitbou – pečují o nemocné. Uvádíme stručný přehled toho, kdo a za jakých podmínek může mimořádné plnomocné odpustky získat:

frantisek papez pust„Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20)

Milé sestry, milí bratři,
i v tomto roce nám Pán dopřává příhodný čas, abychom obnovili své srdce a připravili se na slavení velikého tajemství smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které je základem křesťanského života, jak osobního, tak komunitárního. Je třeba, abychom se v mysli i v srdci neustále vraceli k tomuto tajemství. Poroste v nás měrou, jakou se necháme zapojit do jeho duchovní dynamiky a jakou svobodně a velkodušně na ně odpovíme.

post exe 2020V těchto online exerciciích pro dobu postní nás bude provázet sv. Jan od Kříže a bude nám pomáhat, abychom se připravili na Velikonoce.

Sv. Jan od Kříže se narodil v roce 1542 ve Frontiveros ve Španělsku. Když mu bylo 21 let, vstoupil ke karmelitánům. Jejich tehdy uvolněnější řeholní život ho zklamal, a proto uvažoval o přestupu k přísnějším kartuziánům. V roce 1568 se však setkal se sv. Terezií od Ježíše a ta v něm vzbudila zájem o reformu karmelitánského řádu. Spolubratři se tomu postavili na odpor a dokonce ho na tři měsíce zavřeli do vězení. Tam napsal své nejkrásnější mystické básně. Jeho nejznámější spisy (Výstup na horu Karmel, Temná noc, Duchovní píseň a Živý plamen lásky) jsou komentáře k těmto básním. Příkoří, které musel snášet, mu pomohlo k hlubokému spojení s Bohem a přivedlo ho na vrchol mystického života.

Online exercicie napsal P. Jean-Alexandre z karmelitánského kláštera v Paříži a spolupracovali na nich mnozí další. Do češtiny je přeložila Blanka Cvrková.

Texty jsou Vám volně k dispozicii a můžete je použít pro Vaše chvíle ztišení a modlitby během týdne.

Online exercicie jsou zdarma. Můžete se k nim přihlásit zde: www.exercicie-online.karmel.at 

Později se můžete kdykoli odhlásit a Vaše jméno bude odstraněno z distribučního seznamu. K účasti na exerciciích můžete pozvat Vaše přátele a známé.