Domov pro osoby s mentálním postižením

V naší farnosti se také nachází sociální zařízení pro dospělé osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami ve věku od 26 let, s tr-
valým pobytem na území hlavního města Prahy.
Toto zařízení vzniklo v roce 1991, kdy se sestře Akvinele Ludmile Loskotové z Kongregerace školských sester de Notre Dame, pověřené Českou katolickou charitou, podařilo za pomoci dárců zrekonstruovat bývalou budovu jeslí v Praze 6 na Petřinách a vybudovat zde první charitní domov v Praze s celoroční péčí o děti s mentálním a kombinovaným postižením. Byly to děti z pražských rodin, které tehdejší systém izoloval od rodičů v odleh-
lých částech republiky. Brzy po otevření se ale ukázalo, že kapacita Domova nepostačuje zájmu. Za velkého úsilí s. Akvinely a podpory celé řady dobrodinců se podařilo zrekonstruovat zcela zdevastovanou budovu bývalé školy v Liboci, kde v roce 2000 našlo azyl dalších 40 osob. Součástí objektu v Liboci je i ubytovna pro mimopražské zaměstnance, terapeutické dílny, kaple svatého Kříže i moderní rehabilitační ordinace.
V současnosti v obou objektech, v Liboci a na Petřinách, žije 72 klientů. Z handi-capovaných dětí jsou již dospělí lidé i tak je cílem nadále šířit odkaz sestry Akvinely a vytvářet příjemné a láskyplné prostředí klientům, jež by jim nejen poskytovalo potřebnou péči, ale též je pod vedením odborníků inspirovalo k rozvíjení jejich schopností a tak kompenzovalo jejich životní handicap.

převzato z webu Domova svaté Rodiny

Součástí potřebné péče je i duchovní služba, kterou zajišťují kněží ze zdejší farnosti. Každý týden se v obou domech slouží mše svatá, je zde také možnost k rozhovorům a svátosti smíření. Někteří klienti v neděli dochází do libockého kostela, a tak se stávají součastí farního společenství.

Mše svatá v Liboci - Libocká 6/43 - středa v 15.00h
Mše svatá na Petřinách - Ulrychova 10/1874 - čtvrtek v 15.00h