otazka1V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě.

Kdo jsou v naší místní církvi ti, kteří „jdou společně“?

Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají více stranou?

Jakým způsobem jsme voláni k tomu, abychom se ve větší míře stávali společníky na cestě?

Jaké skupiny nebo jednotlivci jsou zanecháni na okraji?

Biblická inspirace

Učedníci na cestě se vzkříšeným Pánem (Lk 24, 13 - 29)

Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim: „O čem to spolu cestou rozmlouváte?“ Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!“ On se jich zeptal: „A co to bylo?“ Oni mu odpověděli: „Jak Ježíše Nazaretského, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho. A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily: Byly totiž zrána u hrobu a nenalezly jeho tělo; přišly a vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří říkali, že je živ. Někteří z nás pak odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy vypravovaly, jeho však neviděli.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví! To je vám tak těžké uvěřit všemu, co mluvili proroci! Což neměl Mesiáš to vše vytrpět a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše a všech proroků a vykládal jim to, co se na něho vztahovalo ve všech částech Písma. Když už byli blízko vesnice, do které šli, on jako by chtěl jít dál. Oni však ho začali přemlouvat: „Zůstaň s námi, vždyť už je k večeru a den se schyluje.“ Vešel tedy a zůstal s nimi.

Modlitba

Pane Ježíši, pomoz nám vykročit na tvoji cestu a nenechej nás na ní samotné. Dej, ať jsme ti dobrými společníky a nenecháme tě odejít, i kdyby to vypadalo, že chceš jít dál. Všímáš si každého, kdo putuje vedle nás, pomoz nám otevřít vzájemně své srdce a sdílet svůj život v bratrství a solidaritě.

Maria, Matko putující po Božích cestách, oroduj za nás.

Svatý Kryštofe, patrone lidí na cestách, oroduj za nás.