umysl apostolatu tit 600x100

Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2024
svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem
(Apoštolátu modlitby)

 

Leden

 • Úmysl papeže:
  Za dar rozmanitosti v církvi:
  Modleme se, aby křesťanská společenství s pomocí Ducha Svatého v rozmanitosti charizmat rozpoznala své obdarování a v různosti liturgických tradic uvnitř katolické církve objevila své bohatství.
 • Národní úmysl:
  Za studenty:
  Modleme se, aby studenti dobře využívali čas k prohlubování poznání i k rozvoji svěřených darů.
 • Naléhavý úmysl papeže:Modleme se, aby Bůh zasel semínka míru do srdcí představitelů zemí trpících válkami

Únor

 • Úmysl papeže:
  Za nevyléčitelně nemocné:
  Modleme se, aby nevyléčitelně nemocní i jejich rodiny měli veškerou kvalitní lékařskou péči a nezbytnou lidskou podporu.
 • Národní úmysl:
  Za správce církevního majetku:
  Modleme se, aby ti, kdo spravují majetek církve, měli dary prozíravosti, odvahy a zodpovědnosti.
 • Naléhavý úmysl papeže: Modleme se za národy východní Asie, aby přispívaly k tomu, že nikdo nebude připraven o svou důstojnost

Březen

 • Úmysl papeže:
  Za mučedníky dneška:
  Modleme se, aby ti, kteří v různých částech světa pro evangelium riskují své životy, byli pro církev zdrojem odvahy a misijního zápalu.
 • Národní úmysl:
  Za kajícníky:
  Modleme se, aby ti, kdo dosud odkládali svátost smíření, nalezli cestu k setkání s milosrdným Kristem.
 • Naléhavý úmysl papeže: Modleme se za odvahu všech národů světa přejít od rovnováhy strachu k rovnováze důvěry

Duben

 • Úmysl papeže:
  Za docenění role ženy:
  Modleme se, aby ženám v každé kultuře byla přiznána jejich důstojnost a bohatství a aby ustala diskriminace, které v různých částech světa čelí.
 • Národní úmysl:
  Za nově pokřtěné:
  Modleme se za ty, kdo byli o Velikonocích pokřtěni, aby vytrvali v následování Krista.
 • Naléhavý úmysl papeže: Modleme se, aby se všechny národy postavily na stranu míru

Květen

 • Úmysl papeže:
  Za formaci řeholnic, řeholníků a seminaristů:
  Modleme se, aby řeholnice, řeholníci a seminaristé dozrávali na své cestě povolání díky lidské, pastorační, duchovní a komunitní formaci, a stávali se tak věrohodnými svědky evangelia.
 • Národní úmysl:
  Za mistrovství světa v hokeji v Praze a Ostravě:
  Modleme se, aby sportovci i diváci mistrovství světa v hokeji dostali novou inspiraci v úsilí o férový přístup k životu a o harmonii duše a těla.

Červen

 • Úmysl papeže:
  Za všechny, kdo jsou na útěku ze své vlasti:
  Modleme se, aby ti, kdo prchají před válkou nebo hladem a jsou nuceni podnikat cesty plné nebezpečí a násilí, našli v hostitelských zemích laskavé přijetí a nové životní příležitosti.
 • Národní úmysl:
  Za volby do Evropského parlamentu:
  Modleme se, aby poslanci zvolení do Evropského parlamentu respektovali přirozený řád vepsaný Bohem do stvoření a usilovali o opravdovou spravedlnost.

Červenec

 • Úmysl papeže:
  Za nemocné, o které pečujeme v pastoraci:
  Modleme se, aby svátost pomazání nemocných dávala sílu samotného Pána těm, kdo ji přijímají, i jejich blízkým a aby se stále více stávala viditelným znamením milosrdenství a naděje pro všechny.
 • Národní úmysl:
  Za kněze v duchovní správě:
  Modleme se, aby kněží ustanovení do nových farností byli dobře přijati věřícími a plodně navázali na své předchůdce.

Srpen

 • Úmysl papeže:
  Za vrcholné politiky:
  Modleme se, aby političtí představitelé sloužili svému lidu nasazením pro všestranný lidský rozvoj i společné dobro a péčí o ty, kdo ztratili práci, s upřednostněním nejchudších.
 • Národní úmysl:
  Za účastníky exercicií:
  Modleme se, aby se ti, kdo se účastní duchovních a prázdninových pobytů, otevřeli Božímu vedení a načerpali nové síly pro své poslání.

Září

 • Úmysl papeže:
  Za trpící Zemi:
  Modleme se, aby každý z nás věnoval pozornost bolestnému volání Země a obětí přírodních katastrof a klimatických změn a abychom se osobně nasazovali v péči o svět, který obýváme.
 • Národní úmysl:
  Za novomanžele:
  Modleme se, aby ti, kdo vstupují do manželství, vytrvali v lásce, věrnosti a vzájemné velkorysosti.

Říjen

 • Úmysl papeže:
  Za společně sdílené poslání:
  Modleme se, aby si církev nadále všestranně osvojovala synodální způsob života vyznačující se společnou odpovědností za růst spolupráce, jednoty a poslání sdíleného mezi kněžími, řeholníky a laiky.
 • Národní úmysl:
  Za synodu o synodalitě:
  Modleme se, aby setkání synody v Římě prospělo církvi po celé planetě.

Listopad

 • Úmysl papeže:
  Za všechny, kteří ztratili dítě:
  Modleme se, aby všichni rodiče, kteří truchlí nad úmrtím syna nebo dcery, našli ve svém společenství podporu a získali od Ducha Utěšitele pokoj srdce.
 • Národní úmysl:
  Za pečující:
  Modleme se, aby ti, kdo dlouhodobě pečují o potřebné, nalézali prostor na obnovu svých sil v Božím slově, svátostech a přátelských vazbách.

Prosinec

  • Úmysl papeže:
   Za poutníky naděje:
   Modleme se, aby nás nadcházející jubilejní rok posílil ve víře, pomohl nám rozpoznat uprostřed našich životů vzkříšeného Krista a proměnil nás v poutníky křesťanské naděje.
  • Národní úmysl:
   Za osamělé: Modleme se za ty, kdo jsou sami, aby prožili Boží blízkost a požehnání.

 

 

Zdroj: www.jesuit.cz