PRVNÍ ČTENÍ Z KNIHY SAMUELOVY (1 Sam 3,3b - 10.19)

Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: "Samueli!" On odpověděl: "Tady jsem." Běžel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On pravil: "Nevolal jsem tě, vrať se a spi." Šel tedy spát. Hospodin zavolal podruhé: "Samueli!" Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On odpověděl: "Nevolal jsem tě, synu můj; vrať se a spi." Samuel totiž neznal Hospodina, protože se mu Hospodin ještě nezjevil ve slově. Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu a řekl: "Hle, tady jsem, volal jsi mě." Tu Eli pochopil, že chlapce volal Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi: "Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: `Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.'" Samuel tedy šel spát na své místo. Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: "Samueli, Samueli!" A Samuel řekl: "Mluv, tvůj služebník poslouchá." Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar.

DRUHÉ ČTENÍ Z LISTU KORINTANUM (1 Kor 6,13c-15a.17-20)

(Bratři!) Tělo není pro smilnění; je pro Pána a Pán pro tělo. A Bůh, který vzkřísil Pána, vzkřísí svou mocí také nás. Nevíte, že vaše těla jsou údy Kristovými? Kdo se však oddá Pánu, je s ním jeden duch. Utíkejte před smilstvem! Každý jiný hřích, kterého se člověk dopustí, je mimo tělo. Kdo se však oddá smilnění, prohřešuje se proti vlastnímu tělu. Nebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který ve vás bydlí a kterého vám dal Bůh, a že proto už nepatříte sami sobě? Byli jste přece koupeni, a to za (vyskou) cenu. Oslavujte proto Boha svým tělem.

SLOVA SVATÉHO EVANGELIA PODLE JANA (Jan 1,35-42)

Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: "Hle, beránek Boží!" Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: "Co byste chtěli?" Odpověděli mu: "Rabbi" - to přeloženo znamená Mistře - "kde bydlíš?" Řekl jim: "Pojďte a uvidíte!" Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: "Našli jsme Mesiáše!" - to přeloženo znamená Kristus - a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: "Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas," to je v překladu Petr (Skála).

K ZAMYŠLENÍ

Jméno, Bůh zná naše jméno, svým vyvoleným dá nové jméno, volá jménem… jméno je více než jen označení abychom nemuseli na druhého volat: „hej, ta tam“. V chápání Bible je ve jménu zahrnuta nejen jedinečnost nositele, ale často také okolnosti jeho života a povolání. Vícekrát Bůh mění jméno, když povolává, tak jako dnes v evangeliu Ježíš říká Šimonovi: „Budeš se jmenovat Kéfas“ – v překladu Skála (latinsky Petr).

Dát jméno,

  • znamená povolat k životu – otec dává jméno svému dítěti. Četl jsem, že u nějakého kmene v Africe až dá otec jméno svému dítěti, tak dítě „začne“ existovat.
  • Znamená také vyjádření panství – pán dává jméno svému otroku a vyjadřuje tím, že je pánem jeho života. To nám asi nezní úplně libozvučně, protože máme v sobě ty obrazy otrokářů na plantážích a utrpení lidských bytostí, kterým byla upírána důstojnost člověka. V listech apoštola Pavla však nacházíme jeho vyznání, že je otrokem Pána. Vyjadřuje tím plnou závislost na Kristu a povolání – rozhodnutí mu sloužit, s vědomím, že nás Ježíš nazval přáteli.

Bůh volá jménem – to je něco velmi osobního a dovolím si říci i intimního a má dva aspekty:

  1. Osobní vztah Boha ke konkrétnímu člověku, vztah nevýslovné lásky a něhy. Asi to známe, že je rozdíl, když naše jméno vysloví někdo cizí, kdo k nám nemá žádný vztah, nebo, když nás zavolá někdo s kým jsme v blízkém vztahu, nebo když máma oslovuje své dítě apod. Krásné je dnešní čtení, kdy Hospodin trpělivě volá, než Samuelovi dojde (nebo je mu vysvětleno), že ho volá Hospodin. Pak přijde a Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar.
    • Zaslechnout a odpovědět na Boží volání je především o pozvání a žití blízkého a osobního vztahu s Bohem
  2. Bůh volá k… Petrovi na jiném místě evangelia Ježíš říká: „budeš lovit lidi“ Také Samuel když říká: "Mluv, tvůj služebník poslouchá", říká to s vědomím, že Hospodin ho neoslovuje jen tak.
    • Důležité je také si všimnout, že oslovení, souhlas člověka a naplnění povolání nemusí jít vždy časově souběžně. Samuel musel vyrůst, Petr 3 roky chodil s Ježíšem, Abrahám se musel osvědčit věrností apod. Bůh nejen dá čas na přípravu, ale i připraví podmínky. V tom je naše naděje.

Co pán od nás očekává? Že budeme očekávat jeho a ochotní být k dispozici. Že budeme s ním a podobně jako Samuel nedopustíme, aby nějaké Boží slovo přišlo nazmar.

V pondělí začíná týden modliteb za jednotu křesťanů, modleme se a prosme o tento dar pro Boží lid.

Přeji požehnanou neděli i celý týden.

P. Jeroným