umysl apostolatu tit 600x100

Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2022
svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem
(Apoštolátu modlitby)

DUBEN

 • Úmysl papeže: Za zdravotníky
  Modleme se za zdravotníky, kteří s velkým nasazením pečují o nemocné i starší lidi, aby zejména v nejchudších zemích byli účinně podporováni ze strany vlády i svého okolí.
 • Národní úmysl: Za nová kněžská a řeholní povolání
  Modleme se za ty, kteří uvažují o povolání ke kněžství, jáhenství a zasvěcenému životu, aby poctivě naslouchali Pánovu hlasu a odvážně odpověděli na jeho volání.
 • Naléhavý úmysl: Modleme se, abychom v Ukrajině nepřehlédli Ježíšovo zmučené Tělo a naše pomoc aby neochabovala

KVĚTEN

 • Úmysl papeže: Za víru mladých
  Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.
 • Národní úmysl: Za dobrovolníky ve farnostech
  Modleme se za všechny, kteří přispívají k životu farností, aby je Bůh posiloval a dával jim radost ze služby.

ČERVEN

 • Úmysl papeže: Za rodiny
  Modleme se za křesťanské rodiny po celém světě, aby skrze konkrétní skutky prožívaly nezištnou lásku a posvěcovaly se v každodenním životě.
 • Národní úmysl Za nově vysvěcené kněze
  Modleme se za nově vysvěcené kněze, aby byli stateční a věrní a stále úžeji se spojovali s Kristem Veleknězem.

ČERVENEC

 • Úmysl papeže Za starší lidi
  Modleme se za starší lidi, kteří představují kořeny a paměť lidu, aby jejich zkušenosti a moudrost pomáhaly nejmladším dívat se do budoucnosti s nadějí a odpovědností.
 • Národní úmysl Za české předsednictví Evropské unie
  Modleme se, aby české předsednictví Evropské unie přispělo k jednotě mezi zeměmi našeho kontinentu a k obnově křesťanských hodnot.

SRPEN

 • Úmysl papeže: Za malé a střední podnikatele
  Modleme se, aby malí a střední podnikatelé, vážně zasažení hospodářskou a sociální krizí, našli prostředky nezbytné k pokračování svého podnikání ve službách okolí, ve kterém žijí.
 • Národní úmysl: Za lidi na dovolených
  Modleme se za všechny, kteří se vydávají na cesty za poznáním a rekreací, aby Boha nalezli v kráse přírody i vznešenosti umění.

ZÁŘÍ

 • Úmysl papeže: Za zrušení trestu smrti
  Modleme se za to, aby v zákonech všech zemí světa byl zrušen trest smrti, který poškozuje nedotknutelnost a důstojnost osoby.
 • Národní úmysl: Za synodní proces
  Modleme se za místní církve evropského kontinentu, aby v rámci synodního procesu naslouchaly Duchu pravdy a pokoje.

ŘÍJEN

 • Úmysl papeže: Za církev otevřenou všem
  Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
 • Národní úmysl: Za volby do senátu
  Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali svůj úkol poctivě a spravedlivě.

LISTOPAD

 • Úmysl papeže: Za děti, které trpí
  Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.
 • Národní úmysl: Za návštěvníky hřbitovů
  Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.

PROSINEC

 • Úmysl papeže: Za organizace dobrovolníků
  Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
 • Národní úmysl: Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb
  Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout radostnou zvěstí.

Zdroj: www.jesuit.cz