PRVNÍ ČTENÍ Z PRVNÍ KNIHY MOJŽÍŠOVY (GN 9.8-15)

toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: „Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má tělo, nebude už zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi.“ Bůh dodal: „Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí mraky a v mracích se objeví duha, vzpomenu si na svoji smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem, který má tělo. Voda už nevzroste k potopě, aby zahubila každé tělo.“

DRUHÉ ČTENÍ Z PRVNÍHO LISTU SVATÉHO APOŠTOLA PETRA (1 PETR  3,18-22)

Milovaní! Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. V tom (duchu) šel a přinesl zprávu duším uvězněným. Oni kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v Noemově době shovívavě vyčkával, zatímco se stavěla archa. Jen několik osob, celkem osm, se v ní zachránilo skrze vodu. Voda, která (tehdy byla) předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. Ne že by (křest) smýval špínu z těla, ale vyprošuje nám u Boha, aby bylo čisté naše svědomí, a (působí to) zmrtvýchvstání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po Boží pravici a jsou mu podřízeni andělé, mocnosti i síly.

SLOVA SVATÉHO EVANGELIA PODLE MARKA (MK 1,12-15)

Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“

K ZAMYŠLENÍ

Hlavním tématem dnešní 1. neděle postní i celé postní doby i celého křesťanského života je výzva k obrácení a životu podle evangelia. Abychom mohli správně k této výzvě přistoupit a dobře ji pochopit, to nám pěkně připomíná dnešní bohoslužba slova.

Ježíš volá: Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.

  • Naplnil se čas – Bible rozlišuje čas, který běží (řecky chronos) – hodinová ručička, která běhá stále dokola a potom čas, který je časem jednání, rozhodnutí (řecky kairos) – a to především Božího jednání. A když se naplnil čas, tak to neznamená, že se písek v přesýpacích hodinách dosypal (osud), ale že Bůh se rozhodl jednat a nyní vstoupit do dějin spásným činem. 
  • Přiblížilo se Boží království – později bude Ježíš říkat učedníkům – už je mezi vámi.  Boží království tedy není tam, či onde – Boží království je Bůh sám, Ježíš, který sestoupil z nebe a stal se člověkem a s ním mezi nás přišel Bůh – celá Nejsvětější Trojice. A to je ta radostná zpráva – evangelium a hlavní důvod k obrácení.
  • Obraťte se a věřte evangeliu – uvěřit evangeliu je základním předpokladem pro obrácení
    • Radostná zpráva? Bůh miluje člověka, sám přichází, aby napravil, co člověk zničil. Přichází, aby na sebe vzal hřích a smrt a daroval radost a život. A zadarmo! Uvěřit znamená překonat strach a přestat se skrývat před „rozhněvaným“ Bohem.
    • Obrácení? Návrat – k Otci, který celé věky vyhlíží své ztracené dítě, které uvěřilo pomluvě, že Otec si nepřeje jeho štěstí a svobodu. Otci, jehož milovaný Syn sdílející Otcovu bolest se vydal hledat své bratry a sestry, aby jim vyprávěl o Otcově lásce a nakonec dal svůj život, aby je vykoupil z rukou otrokáře.

Zdá se to těžko uvěřitelné? Ano pokud se na Boha díváme jako na „lepšího“ člověka. O sám však říká: nejednám jako člověk (Ozeáš 11,9). Už v prvním čtení Bůh uzavírá jednostrannou smlouvu:  Nic, co má tělo, nebude už zahubeno vodou potopy a apoštol Petr svědčí, že i pro současníky Noemovy přišel Ježíš, aby je přivedl domů - šel a přinesl (radostnou) zprávu duším uvězněným -  v podsvětí, kteří čekali na vykoupení.

A jak tedy s tou výzvou k obrácení? To už nemusím nic v době postní dělat? Žádný půst, sebezápor, modlitby a dobré skutky? To by bylo nepochopení! Osvojme si slova dnešního žalmu: 

Ukaž mi své cesty, Hospodine,

a pouč mě o svých stezkách.

Veď mě ve své pravdě a uč mě,

neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.

Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování,

na své milosrdenství, které trvá věčně.

Pamatuj na mě ve svém milosrdenství

pro svou dobrotivost, Hospodine!

Hospodin je dobrý a dokonalý,

proto ukazuje hříšníkům cestu.

Pokorné vede k správnému jednání,

pokorné učí své cestě.

Bůh sám nás učí žít jako jeho synové a dcery a Ježíš je první z mnoha bratří (Řím 8,29), na něj se dívejme, jde před námi a s námi.

 

Přeji požehnanou neděli i následující celý týden

P. Jeroným