DRUHÉ ČTENÍ Z LISTU SVATÉHO APOŠTOLA PAVLA EFEZANŮM (EF 2,4-10)

(Bratři!) Nekonečně milosrdný Bůh nás miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem. Milostí jste spaseni! Když vzkřísil Krista Ježíše, vzkřísil zároveň s ním i nás, a když vykázal jemu místo v nebi, vykázal je zároveň i nám, protože jsme s ním spojeni. Tím chtěl v budoucím čase ukázat nesmírné bohatství své milostivé dobroty vůči nám, a to pro Krista Ježíše. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Není to vaší zásluhou, je to dar Boží! (Dostáváte ho) ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. Bůh je předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve svém životě.

SLOVA SVATÉHO EVANGELIA PODLE JANA (JAN 3,14-21)

Ježíš řekl Nikodémovi: „Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího. Soud pak záleží v tomto: Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“

K ZAMYŠLENÍ

Milostí jste spaseni! To jedna z klíčových vět nejen dnešní bohoslužby slova, ale celého evangelia.

Milost? Možná toto slovo používáme často, ale co znamená? Vždy znamená nezasloužený dar. Milost stojí často zdánlivě proti spravedlnosti. Hospodář nádeníkům na vinici slíbil denár, který ti, co pracovali celý den dostali, protože to byl požadavek spravedlnosti. Ale ti, co pracovali jen hodinu, dostali také celý denár - pro dobrotu hospodáře – to byla milost. Většinou však jde ještě o větší hodnoty a milost pak znamená dar života. Člověk odsouzen k smrti, odpuštění dluhu, odpuštění hříchů. Dary, které dostáváme od Boha jsou milostí vždy, protože jsou to nezasloužené dary.

Spása? V Bibli zahrnuje většinou tři oblasti – uzdravení, či záchranu života, osvobození nebo vysvobození od nepřátel a odpuštění hříchů. Vždy je výsledkem „nový život“. V Bibli je spása Božím darem, a to i v případě, že Bůh koná skrze prostředníka. Vše se pak koncentruje v Ježíši Kristu, Synu Božím, který přinesl spásu pro všechny lidi – osvobození z područí hříchu a ďábla, uzdravení a vzkříšení k novému životu - byli jste mrtví pro své hříchy, Bůh nás vzkřísil kvůli a skrze Krista a máme místo v nebi.

Projevila se Boží dobrota – co je podstatné: Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Není to vaší zásluhou, je to dar Boží! (Dostáváte ho) ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit.

A jak je to tedy z dobrými skutky a vůbec s naším snažením? Máme se o to vůbec snažit? 

Samozřejmě!

Jsme spaseni pro víru v Ježíše: Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Přijímáme nový život, odpuštění jako dar – nezasloužený dar. V to jsme uvěřili, ale jak říká apoštol svou víru projevujeme skutky (Jakub 2,18) a především jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. Bůh je předem připravil, abychom je pak uskutečňovali ve svém životě.

Není to úžasné? Nic nemusím vymýšlet, Otec vše připravil. Stačí mu naslouchat, být pozorný k příležitostem, mít otevřené a ochotné srdce.

Pane, dávej nám odvahu žít, kráčet a konat v tvém světle, aby naše skutky byly konány v Bohu.

Přeji krásnou a požehnanou neděli

Jeroným