ČTENÍ Z LISTU SVATÉHO APOŠTOLA PAVLA KOLOSANŮM (Kol 3,1-4)

(Bratři!) Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co (pochází) shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co (pochází) shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, náš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.

SEKVENCE

Velikonoční oběti,
vzdejme své chvály, křesťané.

Beránek spasil ovce:
Kristus Pán nevinný
s hříšníky smířil Otce.

Střetly se v divném souboji
život a smrt. Je po boji.

Ten, který zemřel, z mrtvých vstal,
aby nám věčně kraloval.

Pojď a pověz nám Maria,
co jsi po cestě viděla.

Hrob, z něhož Kristus slavně vstal,
aby se v Otci radoval.

Anděly jako svědky stát,
na zemi roušku, bílý šat.

Už jde Kristus, má naděje,
před vámi do Galileje.

Víme, že Kristus z hrobu vstal,
vpravdě byl vzkříšen světa král.

Vítězný, korunovaný,
smiluj se, Kriste, nad námi.

SLOVA SVATÉHO EVANGELIA PODLE JANA (JAN 20,1-9)

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží (pruhy) plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží (pruhy) plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch (pruhů) plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

K ZAMYŠLENÍ

Mám pro vás výtečnou zprávu – Ježíš Kristus skutečně zemřel a skutečně z hrobu vstal! Hrob je prázdný – to nezpochybňují ani Židé ani Římané.

Co to znamená?

– Beránek spasil ovce… s hříšníky smířil Otce … je po boji … Kristus, má naděje, jde před vámi do Galileje (tam, kde jste doma) … vítězný korunovaný Král

Co to znamená pro mě konkrétně?

Ve víře stojíme na Boží vítězné straně. – Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Jak mrtví? Mrtvý člověk nehřeší, hřích už na něj nemůže. Jsme-li mrtví v Kristu, i když zhřešíme, hřích už nad námi nemá svou smrtonosnou moc. Vírou v Krista zmrtvýchvstalého se noříme do Božího milosrdenství a Ježíšova krev nás očišťuje od hříchu. Dostali jsme nový život – život, kdy jsme odění Boží, Otcovou slávou.

Nesme tuto radostnou zprávu vždy a všude kam půjdeme. Je určená všem lidem, aby se v Otcově domě nakonec všichni shromáždili.

 

Přeji radostné a požehnané prožití těchto dní

 

P. Jeroným