ČTENÍ Z LISTU SVATÉHO APOŠTOLA JANA (1 JAN 5,1-6)

Milovaní! Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha; každý, kdo miluje Boha Otce, miluje i toho, komu on dal život. Podle toho můžeme poznat, že milujeme Boží děti: když milujeme Boha a plníme jeho přikázání. Láska k Bohu záleží právě v tom, že zachováváme jeho přikázání. Jeho přikázání nejsou těžká, protože každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem. A to je vítězství, které přemohlo svět: naše víra. Kdo vítězí nad světem, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží? Ježíš Kristus je ten, který přišel skrze vodu a krev; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A to dosvědčuje Duch, protože Duch je pravda.

SLOVA SVATÉHO EVANGELIA PODLE JANA (JAN 20,19-31)

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Tomáš, jeden ze Dvanácti, zvaný Blíženec, nebyl s nimi, když Ježíš přišel. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ On jim však odpověděl: „Dokud neuvidím na jeho rukou jizvy po hřebech a nevložím svůj prst na místo hřebů a nevložím svou ruku do jeho boku, neuvěřím.“ Za týden byli jeho učedníci zase uvnitř a Tomáš s nimi. Ježíš přišel zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Potom vyzval Tomáše: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Tomáš mu odpověděl: „Pán můj a Bůh můj!“ Ježíš mu řekl: „Protože jsi mě uviděl, uvěřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“ Ježíš vykonal před svými učedníky ještě mnoho jiných zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou abyste měli život v jeho jménu.

K ZAMYŠLENÍ

Dnešní neděle je neděle Božího milosrdenství jak ji na základě poselství, které přijala sv. Faustyna Kowalska od Pána Ježíše, ustanovil sv. Jan Pavel II. Čteme známý text Janova evangelia o setkání Ježíše po vzkříšení se svými učedníky a následně ještě se sv. apoštolem Tomášem – „nevěřícím“ Tomášem.

Situace a rozpoložení učedníků po ukřižování a pohřbu jejich Pána není nijak zvlášť uspokojivá. Jsou plní strachu – o sebe, proto ty zamčené dveře. Možná čekali, že teď přijde řada na ně – zatčení, odsouzení a smrt. A také plní zklamání a pochybnosti vzhledem k Ježíši z Nazareta, v kterého uvěřili, a kterého následovali.

Do této situace přichází Ježíš skrze zavřené dveře a první slova jsou: „pokoj vám!“ Ukazuje jim ruce a nohy – rány po hřebech. Rány na rukou a nohou jsou jeho  „průkazem totožnosti“.  Nechal si je i na oslaveném těle. A znovu jim říká: „Pokoj vám“ - nejspíš jim řekl: „Šalom!“ Ježíš nikdy nemluví do větru, nebo jen tak. Jeho slovo je tvůrčí a mocné. Co říká, to se děje. Ježíš v tuto chvílí předává apoštolům svůj pokoj – v plném smyslu slova: smíření – s Bohem, mezi sebou i v sobě. Je to předpoklad pro přijetí Ducha svatého a také pro přijetí poslání a moci odpouštět hříchy. ...dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha Svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny.“ Je to dar a působení Ducha svatého v Církvi.

A právě skrze svátost smíření asi nejvíce pociťujeme nezměrnost Božího milosrdenství. Není hřích, na který by Boží milosrdenství nestačilo. Milosrdenství je projev Božího života i výraz Boží spravedlnosti.

A pak je tady „nešťastný“ Tomáš – neuvěřím, dokud neuvidím a nedotknu se ran! Nevíme, co mu šlo hlavou i srdcem, když mu vyprávěli, že viděli Pána – a on u toho nebyl. Důležité je, že Ježíš přišel znovu (možná kvůli němu) a vybídl ho: „Vlož sem prst a podívej se na mé ruce, vztáhni ruku a vlož ji do mého boku; a nebuď nevěřící, ale věřící.“ Nebuď nevěřící! To je zásadní slovo!

Pro nás útěchou i výzvou slovo, které následuje: „Blahoslavení, kdo neviděli, a (přesto) uvěřili.“  To je už o nás. Jsem věřící? Co to znamená – pro mne a poznají to jiní?

Druhé čtení nám pomůže: Každý, kdo věří, že Ježíš je Mesiáš, je narozen z Boha; každý, kdo miluje Boha Otce, miluje i toho, komu on dal život. Víra vede k lásce a láska se projevuje skutky – zachovávání přikázání. V tom je nový život v Kristu – učit se a žít Ježíšovým životním stylem.

 

Přeji požehnanou neděli

 

P. Jeroným