ČTENÍ ZE SKUTKŮ APOŠTOLŮ (SK 4,8-12)

Petr, naplněn Duchem Svatým, řekl: „Přední mužové v lidu a starší! Když se dnes musíme odpovídat z dobrého skutku na nemocném člověku, kým že byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský národ: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých: skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý. On je ten `kámen, který jste vy stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kámen nárožní'. V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy.“

ŽALM – ŽL 118,1+8-9.21-23.26+28-29

Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.
Lépe je utíkat se k Hospodinu
než důvěřovat v člověka.
Lépe je utíkat se k Hospodinu
než důvěřovat v mocné.

Děkuji ti, žes mě vyslyšel
a stal se mou spásou.
Kámen, který stavitelé zavrhli,
stal se kvádrem nárožním.
Hospodinovým řízením se tak stalo,
je to podivuhodné v našich očích.

Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.
Žehnáme vám z Hospodinova domu.
Ty jsi můj Bůh, děkuji ti;
budu tě slavit, můj Bože!
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.

SLOVA SVATÉHO EVANGELIA PODLE JANA (JAN 10.11-18)

Ježíš řekl: „Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život) dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce.“

 

K ZAMYŠLENÍ

V nikom jiném není spásy. To je velmi jasné slovo, zvláště v době, kdy se nenosí mít jednoznačné názory, zvláště pokud vyvrací jinou možnost. Ano Ježíš je jediný Spasitel.

Co to však znamená a jaký to má vliv na můj každodenní život? 

Napoví nám dnešní žalm:

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
jeho milosrdenství trvá navěky.

První  a zásadní věc je naše víra – věřím-li v Boha a jaký ten můj“ Bůh je. Žalmista vyznává, že je dobrý a tato dobrota se projevuj milosrdenství „bez konce“. U Boha neplatí „3x a dost“ – naštěstí.  

Nejen Hospodin je dobrý, ale totéž vztahujeme na Ježíše, Božího Syna. 

Ježíš v evangeliu se nazývá dobrým pastýřem. To, že je pastýř je dobrý, se pozná podle toho, že dává svůj život za ovce – což v reálném životě je absurdní myšlenka a stejně tak Boží způsob naší spásy je neuvěřitelný – tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby byl spasen. Ježíš dal svůj život za mě, abych mohl žít životem Božího dítěte.

Druhá známka dobrého pastýře je, že své ovce zná. To je už pochopitelnější, ale Ježíš také říká JAK nás zná! Jako mne zná Otec a já znám Otce. Tak. Ježíš vstupuje do stejně intenzivního a důvěrného vztahu s každým z nás, jaký má s Otcem a jeho vztah ke mně vyrůstá z jeho vztahu k Otci a do tohoto vztahu mě uvádí.

Pozor však! Jeho ovce ZNAJÍ jeho hlas a jdou za ním. Jsem Ježíšovy ovce? Známe jeho hlas a jdeme za ním, nebo běháme za vším možným?

Abychom znali jeho hlas, potřebujeme se s ním setkávat a zároveň se zříci každého jiného pastýře a spasitele.

Lépe je utíkat se k Hospodinu
než důvěřovat v člověka.
Lépe je utíkat se k Hospodinu
než důvěřovat v mocné.

Žalmista má v tom jasno a myslím, že mu v zásadě dáme za pravdu, ALE… Jak toto žít v našem běžném životě, jak toto žít v našich vztazích? Mají se z nás stát nedůvěřivci, kteří v posledku věří jen sami sobě? Bez důvěry se nedá žít. V mnohém důvěřujeme a často spoléháme na druhé, jejich pomoc, pravdomluvnost, zájem… A je to v pořádku. Ale svůj život nemáme svěřit do rukou nikomu jinému než Bohu. 

Dnes je velkým tématem bezpečnost – lidé chtějí žít bezpečný život – tak máme auta, která jsou plná všelijakých bezpečnostních prvků, mnozí mají doma zabezpečovací zařízení, ve společnosti se množí předpisy, zákazy, testy, atesty, školení, kamery, čidla… Vše je pro naši bezpečnost a mnohdy na úkor naší svobody a odpovědnosti za svůj život. Je to pohodlnější, ale brání to růstu a rozvinutí toho, co Bůh do člověka vložil.

A tak vložme svou důvěru v Hospodina a jděme za hlasem našeho Pastýře.

Přeji požehnanou neděli

Jeroným