ČTENÍ ZE SKUTKŮ APOŠTOLŮ (SK 10,25-26.34-35.44-48)

Když Petr přišel do Césareje, Kornélius mu šel vstříc a padl mu v hluboké úctě k nohám. Ale Petr ho zvedl se slovy: „Vstaň! Vždyť i já jsem jen člověk.“ Tu se Petr ujal slova a promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné.“ Když ještě Petr mluvil, sestoupil Duch Svatý na všechny, kdo tu řeč poslouchali. A žasli věřící obrácení ze židovství, kteří přišli s Petrem, že i na pohany byl vylit dar Ducha Svatého. Slyšeli totiž, jak mluví (cizími) jazyky a velebí Boha. Tehdy Petr řekl: „Může někdo odpírat křestní vodu těm, kteří jako my přijali Ducha Svatého?“ Pak rozkázal, aby je pokřtili ve jménu Ježíše Krista. Potom ho prosili, aby (u nich) zůstal ještě několik dní.

SLOVA SVATÉHO EVANGELIA PODLE JANA (JAN 15,9-17)

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!“

 

K ZAMYŠLENÍ

Celou dobu velikonoční čteme Skutky apoštolů, což je „kronika“ prvotní církve. V dnešním úryvku je krásně doloženo, že Bůh je věrný ve svých zaslíbení – konkrétně: „dostanete Ducha svatého, který vás naučí všemu“.  Byl to asi jeden z prvních „šoků“, který apoštolové zažili s vedením Duchem svatým -  i pohané jsou povoláni ke spáse?

Původní představa byla, že Ježíš jako Mesiáš přišel pro židovský národ, je to přece jejich Mesiáš. Lidé z jiných národů nemají moc šancí, leda by se stali Židy. Tady je najednou jiná situace. Petr ji vyhodnotí: jestliže pohané dostali Ducha svatého, pak nic nebrání, aby byli pokřtěni. Duch svatý jako záruka obrácení.

Takže úplně jinak, než byla pozdější praxe Církve – nejdříve vyučování a pak, když je člověk dostatečně vyučen, může přijmout iniciační svátosti (křest, biřmování a Eucharistii). Tady nejdříve pohané obdrželi dar Ducha, pak přijali křest a až následně byli vyučení ve víře. Pro Petra a ostatní křesťany ze židovství bylo překvapením, že i pohané jsou povoláni k víře a tedy i ke spáse.

Petrovo slovo: „Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné“ je nadčasové a chrání nás od postoje výlučnosti, který vylučuje a odděluje ty, „kdo nejsou z našeho ovčince“.

Evangelium pak k tomuto přidává teologický základ: jste mí přátelé – řekl jsem vám všechno a dal jsem za vás svůj život. Proto se ode mě učte a žijte stejně jako já – milujte se se navzájem stejnou láskou, jakou jsem já miloval vás – tedy láskou agapé – láskou nezištnou. K tomu nás Bůh vyvolil a máme být jeho přáteli – tím, že jednáme jako on.

 

Přeji požehnanou neděli

P. Jeroným