ČTENÍ Z ČTENÍ Z PRVNÍ KNIHY MOJŽÍŠOVY (GN 3,9-15)

Když Adam pojedl ze stromu, zavolal na něj Hospodin Bůh a řekl mu: "Kde jsi?" On odpověděl: "Slyšel jsem tvůj hlas v zahradě a bál jsem se, že jsem nahý, a proto jsem se skryl." (Bůh) řekl: "Kdopak ti pověděl, že jsi nahý? Jistě jsi jedl ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst!" Člověk odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, ta mi dala z toho stromu, a tak jsem jedl." Hospodin Bůh se zeptal ženy: "Cos to udělala?" Žena odpověděla: "Had mě svedl, a tak jsem jedla." Tu řekl Hospodin Bůh hadovi: "Protože jsi to udělal, buď zlořečený mezi všemi krotkými i divokými zvířaty. Budeš se plazit po břichu a žrát prach po všechny dny svého života. Nepřátelství ustanovuji mezi tebou a ženou, mezi potomstvem tvým a jejím. Její potomstvo ti rozdrtí hlavu, zatímco ty budeš šlapat po jeho patě."

SLOVA SVATÉHO EVANGELIA PODLE MARKA (MK 3.20-35)

Ježíš vešel do jednoho domu a znovu se shromáždil zástup (lidu), takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu. Učitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili (o Ježíšovi): "Je posedlý Belzebubem. Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů." Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec. Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit. Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu Svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem." To řekl proto, že tvrdili: "Je posedlý nečistým duchem." Přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem sedělo plno lidí. Řekli mu: "Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!" Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: "To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka."

K ZAMYŠLENÍ

Ježíšovo evangelium není k pohodovému poslouchání, ale vede k nutnosti volby: se mnou nebo proti mně, buď jste uvnitř – ti, kdo slyší a jednají podle Ježíšova slova, nebo vně – ti, kdo si Ježíšem chtějí posloužit.

Člověk – Adam, tím, že poslechl hada místo Hospodina dostal se vně Božího života – pravdy, lásky, moudrosti... a do jeho domu se nastěhoval silák, který je lhář a vrah od začátku. Bůh vyhlašuje soud nad hadem a dává příslib, že člověk bude osvobozen.

Ježíš od začátku svého veřejného působení naplňuje Otcovu vůli: aby se neztratil nikdo, z těch, které mu Otec daroval. Ježíš povolává své, aby byli s ním a následovali ho. A tento zástup, se má skrze naslouchání jeho slovu stávat Božím lidem.

Jsou tu však dvě skupiny lidí, kteří zůstávají vně:

  1. Jeho příbuzní, kteří se chtějí Ježíše zmocnit, protože se pomátl. Jsou to jeho nejbližší a mohou představovat nás věřící. Oni ho znají a chtějí se ho zmocnit, mít jej pro sebe, aby „dostal rozum“ – začal jednat rozumně, dobře zúročil své schopnosti. Vše však v moudrosti lidské. Vzpomeňme na Petra, který „domlouvá“ Ježíši u Caesereje Filipovy. Místo, aby následovali Ježíše, chtějí ho od jeho poslání přivést domů. Evangelista píše, že se ho chtěli zmocnit – to je opak darování a přijímání. Adam se také zmocnil ovoce stromu poznání.
  2. Učitelé zákona – ty Ježíš ohrožuje, tím, že jim bere jejich jistoty – o vlastní pravdě a spravedlnosti. Už ho odsoudili za rouhání, když odpustil hříchy chromému a obviňují ho, že je posedlý a že své zázraky koná s pomocí Satana. Jejich pravda je však slabá. Satan je „rozdělovač“ – odděluje člověka od Boha, drží člověka v otroctví hříchu a obviňování, ale sám nemůže být rozdělen, protože by jeho vláda skončila. Je však s ním konec, protože Ježíš přišel, aby zničil jeho vládu, aby tohoto siláka spoutal a dům vyčistil.

Rouhání, z kterého Ježíše obviňují se vrací na jejich hlavu. Oni vystupují proti zjevné skutečnosti, že Ježíš má moc odpouštět hříchy. Kvůli tomu přišel. A dokud neopustí vlastní spravedlnost a neobrátí se, jsou vinni věčným hříchem. Neodpustitelnost tohoto hříchu není na straně Boží, ale v nekajícnosti člověka a sebeospravedlňování místo lítosti a prosby za odpuštění.

Závěr dnešního evangelia je velmi silný. Jeho příbuzní ačkoli patří k Ježíši, zůstávají stát venku, na rozdíl od těch, kteří jsou kolem Ježíše a naslouchají mu. A volají ho ven – přehození rolí. Ježíš přišel, aby povolal a vedl k Otci. I my mnohdy spíše chceme, aby se Pán přizpůsobil nám, než abychom se obrátili a šli za ním, naslouchali mu a konali, co nám říká. A tady je klíčová věta dnešního evangelia:  A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: "To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka." Vyhlašuje kritérium příslušnosti k jeho rodině. Moc jeho slova proměňuje, činí z nás jeho bratry, sestry a dokonce dává účast na mateřství Panny Marie, která ho porodila pro svět, ale dříve ho počala skrze poslušnost Otci.

Buďme těmi, kteří jsou uvnitř, okolo Ježíše, který je středem, naslouchejme jeho slovu a plňme Otcovu vůli.

 

Přeji Vám požehnanou neděli

P. Jeroným