umysl apostolatu tit 600x100

Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2023
svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem
(Apoštolátu modlitby)

LEDEN

 • Úmysl papeže:
  Za vychovatele:
  Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými svědky tím, že učí bratrství a ne soupeření a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem.
 • Národní úmysl:
  Za volbu prezidenta:
  Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší země.
 • Naléhavý úmysl papeže:
  Modleme se za ukrajinské i ruské matky, které ve válce ztratily své děti

ÚNOR

 • Úmysl papeže:
  Za farní společenství:
  Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.
 • Národní úmysl:
  Za kontinentální synodální setkání:
  Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

BŘEZEN

 • Úmysl papeže:
  Za oběti zneužívání:
  Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.
 • Národní úmysl:
  Za chudé:
  Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

DUBEN

 • Úmysl papeže:
  Za kulturu nenásilí:
  Modleme se za větší rozšíření kultury nenásilí tím, že se státy i občané budou stále méně uchylovat ke zbraním.
 • Národní úmysl:
  Za duchovní povolání:
  Modleme se za ty, které Pán volá ke kněžství a zasvěcenému životu, aby měli odvahu vydat se za ním cestou následování.

KVĚTEN

 • Úmysl papeže:
  Za hnutí a skupiny v církvi:
  Modleme se, aby církevní hnutí a skupiny znovu denně objevovaly své evangelizační poslání a sloužily potřebám světa svými charismaty.
 • Národní úmysl:
  Za mladé lidi
  Modleme se za mladé lidi, kteří touží po manželství, aby nalezli svého životního partnera a měli odvahu odevzdat se jeden druhému podle nároků evangelia.

ČERVEN

 • Úmysl papeže:
  Za zrušení mučení:
  Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám.
 • Národní úmysl:
  Za biřmovance:
  Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti.

ČERVENEC

 • Úmysl papeže:
  Za prohloubení života z eucharistie:
  Modleme se, aby katolíci postavili do středu svého života slavení eucharistie, které hluboce proměňuje lidské vztahy a otevírá je setkání s Bohem i bližními.
 • Národní úmysl:
  Za manžele:
  Modleme se za manžele, aby společně strávený čas dovolených a prázdnin prohloubil jejich vzájemnou úctu a věrnost.

SRPEN

 • Úmysl papeže:
  Za světový den mládeže:
  Modleme se, aby Světový den mládeže v Lisabonu pomohl mladým lidem znovu naplno žít evangelium a svědčit o něm v jejich vlastním životě.
 • Národní úmysl:
  Za dobrovolníky ve farnostech:
  Modleme se za všechny, kdo se aktivně podílejí na životě farních společenství, aby pro ně byla služba zdrojem radosti a pokoje.

ZÁŘÍ

 • Úmysl papeže:
  Za ty, kdo žijí na okraji společnosti:
  Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, nebyli institucemi zapomenuti a nikdy nebyli považováni za vyřazené.
 • Národní úmysl:
  Za pracovníky ve školství:
  Modleme se za učitele, vychovatele, asistenty a další pracovníky ve školství, aby nový školní rok prožili vedeni moudrostí Ducha Svatého.

ŘÍJEN

 • Úmysl papeže:
  Za církev na synodě:
  Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životní styl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem Svatým na periferie světa.
 • Národní úmysl:
  Za řeholníky a řeholnice:
  Modleme se za ty, kdo se zcela zasvětili Bohu, aby žili ve svých komunitách v pokoji a vzájemné lásce.

LISTOPAD

 • Úmysl papeže:
  Za papeže:
  Modleme se za Svatého otce, aby při plnění svého poslání i nadále s pomocí Ducha Svatého doprovázel svěřené stádo ve víře.
 • Národní úmysl:
  Za ty, kdo nežijí svou víru:
  Modleme se za ty, kdo nežijí podle svého křtu, aby je síla přijaté svátosti přivedla k činnému životu s Bohem.

PROSINEC

 • Úmysl papeže:
  Za osoby se zdravotním postižením:
  Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.
 • Národní úmysl:
  Za lidi bez naděje:
  Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

Zdroj: www.jesuit.cz