2021 KPRkostel bubenecFarnost Praha - Bubeneč pořádá a zve na 5. ročník koncertu "Podané ruky", který bude v neděli 31. ledna 2021 od 17 h v rámci období modliteb za jednotu křesťanů. Letos společný koncert podané ruky, na němž své krátké duchovní poselství prinesou duchovní pěti křesťanských komunit na Praze 6, bude možné shlédnout na youtube kanálu: https://youtu.be/gL9UJaA0WIQ

Podrobný program a plakátek je ZDE ->>

Možností, jak se v rámci farnosti setkávat, není v poslední době mnoho. Proto jsme se u příležitosti farní poutě rozhodli vyzkoušet on-line farní kavárnu v neděli od 14:00.
Přijměte pozvání na on-line setkání i s farníky, se kterými jste se delší dobu neviděli a neměli si příležitost říct, co je u vás nového a jak tuto dobu prožíváte.

Pokud se tento koncept osvědčí, může se kavárna v on-line podobě konat pravidelně až do zmírnění vládních nařízení.

Pozvánka: https://discord.gg/Dq4tpYhqvy (podrobnější návod níže).

V rámci farní poutě chceme připravit online výstavu obrázků ze života farnosti.

Prosíme kreativní farníky, nejen děti, aby nám poslali na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. obrázky svých zážitků z farnosti. Kdo si netroufne na malování, může poslat svoji oblíbenou fotku – třeba z tábora, nebo farní vody. Také může napsat příhodu, která se mu v naší farnosti stala, či poslat farníkům vzkaz.

Všechny příspěvky sbíráme do neděle 24. 1. 2021 a budou vystaveny na farním Facebooku a webu. Po uvolnění opatření je také vystavíme na nástěnkách v kostele a ve farním centru Malejov.

20210121 19135620210121 191514
20210121 19212020210121 200221

PRVNÍ ČTENÍ Z KNIHY SAMUELOVY (1 Sam 3,3b - 10.19)

Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: "Samueli!" On odpověděl: "Tady jsem." Běžel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On pravil: "Nevolal jsem tě, vrať se a spi." Šel tedy spát. Hospodin zavolal podruhé: "Samueli!" Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On odpověděl: "Nevolal jsem tě, synu můj; vrať se a spi." Samuel totiž neznal Hospodina, protože se mu Hospodin ještě nezjevil ve slově. Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu a řekl: "Hle, tady jsem, volal jsi mě." Tu Eli pochopil, že chlapce volal Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi: "Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: `Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.'" Samuel tedy šel spát na své místo. Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: "Samueli, Samueli!" A Samuel řekl: "Mluv, tvůj služebník poslouchá." Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar.

PRVNÍ ČTENÍ Z KNIHY PROROKA IZAIÁŠE (IZ 55,1-11)

Toto praví Hospodin: "Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není chléb, svůj výdělek za to, co nesytí? Slyšte mě a budete hodovat, vychutnávat tučná jídla! Nakloňte ucho své a pojďte ke mně! Poslouchejte, a naplní vás nový život! Uzavřu s vámi věčnou smlouvu na věrných slibech (daných) Davidovi. Hle, národům jsem ho ustanovil zákonodárcem, knížetem a vládcem kmenů. Přivoláš národ, který neznáš, a národy, které tě neznaly, přiběhnou k tobě kvůli Hospodinu, tvému Bohu, kvůli Svatému Izraele, který tě oslavil. Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je blízko! Ať přestane bezbožník hřešit, zločinec ať (změní) své smýšlení; ať se obrátí k Hospodinu, a on se nad ním smiluje, k našemu Bohu, který mnoho odpouští, neboť nejsou mé myšlenky myšlenky vaše ani vaše chování není podobné mému - praví Hospodin. O kolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé smýšlení od smýšlení vašeho. Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zemi a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal."

YouTubeZáznamy čtení a kázání z živě přenášených mší svatých bude nově možné sledovat i na farním YouTube kanálu.

Pokud YouTube používáte a máte tam účet, můžete farní kanál sledovat. Pokud ne, využijte pro přístup banner v pravém menu.

EucharistieV neděli 3. 1. 2021 budou mše svaté v 8:30 a 10:00. Kapacita je vzhledem k vládním opatřením omezena a v obou případech již naplněna.

Mši sv. v 8:30 bude možné sledovat pomocí on-line přenosu zde na webu a na farním Facebooku.

Od 27.12. se PES posouvá na úroveň 5. Obě bohoslužby v 8:30 a v 10:00 proběhnou, ale jejich kapacita bude omezená na 30 osob. Účast bude umožněna prvním třiceti příchozím. Ostatním se omlouváme.

Bohoslužba v 8:30 bude zároveň přenášena on-line na facebooku a webových stránkách farnosti.

O dalších úpravách budeme informovat během zítřejších ohlášek a na informačních kanálech farnosti.