PRVNÍ ČTENÍ Z KNIHY SAMUELOVY (1 Sam 3,3b - 10.19)

Samuel spal ve svatyni, kde byla Boží archa. Tu Hospodin zavolal: "Samueli!" On odpověděl: "Tady jsem." Běžel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On pravil: "Nevolal jsem tě, vrať se a spi." Šel tedy spát. Hospodin zavolal podruhé: "Samueli!" Samuel vstal, šel k Elimu a řekl: "Tady jsem, volal jsi mě." On odpověděl: "Nevolal jsem tě, synu můj; vrať se a spi." Samuel totiž neznal Hospodina, protože se mu Hospodin ještě nezjevil ve slově. Hospodin zavolal opět Samuela, potřetí. Vstal tedy, šel k Elimu a řekl: "Hle, tady jsem, volal jsi mě." Tu Eli pochopil, že chlapce volal Hospodin. Eli proto řekl Samuelovi: "Jdi spát. Bude-li pak volat, řekni: `Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.'" Samuel tedy šel spát na své místo. Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: "Samueli, Samueli!" A Samuel řekl: "Mluv, tvůj služebník poslouchá." Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar.

PRVNÍ ČTENÍ Z KNIHY PROROKA IZAIÁŠE (IZ 55,1-11)

Toto praví Hospodin: "Nuže, vy všichni, kteří žízníte, pojďte k vodě; i když jste bez stříbra, pojďte, zásobte se a jezte, pojďte a kupujte bez stříbra a zdarma víno a mléko! Proč odvažovat stříbro za to, co není chléb, svůj výdělek za to, co nesytí? Slyšte mě a budete hodovat, vychutnávat tučná jídla! Nakloňte ucho své a pojďte ke mně! Poslouchejte, a naplní vás nový život! Uzavřu s vámi věčnou smlouvu na věrných slibech (daných) Davidovi. Hle, národům jsem ho ustanovil zákonodárcem, knížetem a vládcem kmenů. Přivoláš národ, který neznáš, a národy, které tě neznaly, přiběhnou k tobě kvůli Hospodinu, tvému Bohu, kvůli Svatému Izraele, který tě oslavil. Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je blízko! Ať přestane bezbožník hřešit, zločinec ať (změní) své smýšlení; ať se obrátí k Hospodinu, a on se nad ním smiluje, k našemu Bohu, který mnoho odpouští, neboť nejsou mé myšlenky myšlenky vaše ani vaše chování není podobné mému - praví Hospodin. O kolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé smýšlení od smýšlení vašeho. Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zemi a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal."

YouTubeZáznamy čtení a kázání z živě přenášených mší svatých bude nově možné sledovat i na farním YouTube kanálu.

Pokud YouTube používáte a máte tam účet, můžete farní kanál sledovat. Pokud ne, využijte pro přístup banner v pravém menu.

EucharistieV neděli 3. 1. 2021 budou mše svaté v 8:30 a 10:00. Kapacita je vzhledem k vládním opatřením omezena a v obou případech již naplněna.

Mši sv. v 8:30 bude možné sledovat pomocí on-line přenosu zde na webu a na farním Facebooku.

Od 27.12. se PES posouvá na úroveň 5. Obě bohoslužby v 8:30 a v 10:00 proběhnou, ale jejich kapacita bude omezená na 30 osob. Účast bude umožněna prvním třiceti příchozím. Ostatním se omlouváme.

Bohoslužba v 8:30 bude zároveň přenášena on-line na facebooku a webových stránkách farnosti.

O dalších úpravách budeme informovat během zítřejších ohlášek a na informačních kanálech farnosti.

venec 4sviceSrdečně Vás všechny zveme na nědělní bohoslužby poslední adventní neděle. Vzhledem k omezením vyhlášených vládou ČR je počet účastníků bohoslužby v našem kostele omezen na 60 věřících. Z tohoto důvodu, budou v neděli 20.12.2020 mše svaté v 8.30 hodin a v 10.00 hodin a prosíme, abyste si místo na bohoslužbu REZERVOVALI.

4. neděle adventní - 20.12.2020  
mše svatá v 8:30     REZERVOVAT
mše svatá v 10:00      REZERVOVAT

Jak bylo avizováno bude tuto neděli také možnost ke svátosti smíření

  • od 8.00 hodin v kostele během obou mší svatých  (střídavě O. Vianney a O. Jeroným)
  • 11.00 - 12.00 hodin na faře (O. Jeroným a O. Vianney)
  • 14.00 - 16.00 hodin na faře (O. Jeroným a O. Vianney)

 

libocky betlem 650x120px

 

Letošní program vánočních bohoslužeb je upraven tak, aby odpovídal opatřením vyhlášených vládou ČR. Protože je možné v našem kostele mít bohoslužbu pro 30 veřících, proto jsme většinu bohoslužeb zdvojili a prosíme, abyste si na bohoslužby rezervovali místo.

 

Svátek sv. Rodiny – neděle 27. prosince
       
8:30        mše svatá s obnovou manželských slibů      (také online) REZERVOVAT
10:00   mše svatá s obnovou manželských slibů REZERVOVAT
14:00 - 16:00   návštěva betléma  
       

MILÍ FARNÍCI A PŘÁTELÉ LIBOCKÉ FARNOSTI,

opět nám končí liturgický rok, zítřejší neděle budeme slavit Ježíše Krista jako našeho Krále i Krále všehomíra. Vyznat a přijmout Ježíše jako svého Pána a Krále znamená nejen vyznat to, kým skutečně je, ale znamená to také se postavit pod jeho prapor, jak to nazval sv. Ignác z Louyoly. Jsme ve válce, ve které není možné být ani pacifista ani neutrální, nebo stát bokem, protože válečná linie prochází srdcem každého z nás. Tam se denně rozhoduje, tam se denně rozhodujeme pro Ježíše, pro dobro nebo dovolíme, aby mělo navrh naše sobectví, strach, vlastnění apod.

Ježíš - náš Král je však vždy na naší straně! Válku již vítězně vybojoval. Dovolme mu, aby ji také vybojovával v našem srdci tím, že se mu budeme odevzdávat, důvěřovat, že nebudeme chtít vše zvládnout jen sami.

Prožíváme nesnadnou dobu a pro mnohé velmi kritickou v mnoha ohledech, ale Bůh je s námi a i tento čas je jeho časem a má pro nás nové věci, které tvoří. Buďme pro to vnímaví a očekávejme.

CO NÁS ČEKÁ?

Bohoslužby - podle PSA MZ ČR se může bohoslužeb od pondělí 23.11. účastnit 20 věřících, proto nadále budou mše svaté zatím jen ve všední dny v obvyklých časech (po-pá v 17.30 h a v so v 7.30 h). V neděli nadále budeme vysílat mši sv. on-line

PROSBA NAŠICH BISKUPŮ

Biskupové ČR vyzývají věřící, aby podpořili misijní dílo církve individuálním zasláním příspěvku a to nejpozději do konce roku. Z důvodu, že letos nemohla proběhnout sbírka na misie.

Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům: Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“ Takto povzbuzuje věřící národní ředitel Papežských misijních děl v ČR Leoš Halbrštát.

Štědré finanční prostředky z ČR proudí do více než dvaceti zemí po světě, např. do Jižní Ameriky, Afriky, Asie a na ostrovy v Oceánii.

Dary drobných dárců mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020.

Všem Vám přeji požehnanou neděli

P. Jeroným