EucharistieV neděli 3. 1. 2021 budou mše svaté v 8:30 a 10:00. Kapacita je vzhledem k vládním opatřením omezena a v obou případech již naplněna.

Mši sv. v 8:30 bude možné sledovat pomocí on-line přenosu zde na webu a na farním Facebooku.

Od 27.12. se PES posouvá na úroveň 5. Obě bohoslužby v 8:30 a v 10:00 proběhnou, ale jejich kapacita bude omezená na 30 osob. Účast bude umožněna prvním třiceti příchozím. Ostatním se omlouváme.

Bohoslužba v 8:30 bude zároveň přenášena on-line na facebooku a webových stránkách farnosti.

O dalších úpravách budeme informovat během zítřejších ohlášek a na informačních kanálech farnosti.

venec 4sviceSrdečně Vás všechny zveme na nědělní bohoslužby poslední adventní neděle. Vzhledem k omezením vyhlášených vládou ČR je počet účastníků bohoslužby v našem kostele omezen na 60 věřících. Z tohoto důvodu, budou v neděli 20.12.2020 mše svaté v 8.30 hodin a v 10.00 hodin a prosíme, abyste si místo na bohoslužbu REZERVOVALI.

4. neděle adventní - 20.12.2020  
mše svatá v 8:30     REZERVOVAT
mše svatá v 10:00      REZERVOVAT

Jak bylo avizováno bude tuto neděli také možnost ke svátosti smíření

 • od 8.00 hodin v kostele během obou mší svatých  (střídavě O. Vianney a O. Jeroným)
 • 11.00 - 12.00 hodin na faře (O. Jeroným a O. Vianney)
 • 14.00 - 16.00 hodin na faře (O. Jeroným a O. Vianney)

 

libocky betlem 650x120px

 

Letošní program vánočních bohoslužeb je upraven tak, aby odpovídal opatřením vyhlášených vládou ČR. Protože je možné v našem kostele mít bohoslužbu pro 30 veřících, proto jsme většinu bohoslužeb zdvojili a prosíme, abyste si na bohoslužby rezervovali místo.

 

Svátek sv. Rodiny – neděle 27. prosince
       
8:30        mše svatá s obnovou manželských slibů      (také online) REZERVOVAT
10:00   mše svatá s obnovou manželských slibů REZERVOVAT
14:00 - 16:00   návštěva betléma  
       

MILÍ FARNÍCI A PŘÁTELÉ LIBOCKÉ FARNOSTI,

opět nám končí liturgický rok, zítřejší neděle budeme slavit Ježíše Krista jako našeho Krále i Krále všehomíra. Vyznat a přijmout Ježíše jako svého Pána a Krále znamená nejen vyznat to, kým skutečně je, ale znamená to také se postavit pod jeho prapor, jak to nazval sv. Ignác z Louyoly. Jsme ve válce, ve které není možné být ani pacifista ani neutrální, nebo stát bokem, protože válečná linie prochází srdcem každého z nás. Tam se denně rozhoduje, tam se denně rozhodujeme pro Ježíše, pro dobro nebo dovolíme, aby mělo navrh naše sobectví, strach, vlastnění apod.

Ježíš - náš Král je však vždy na naší straně! Válku již vítězně vybojoval. Dovolme mu, aby ji také vybojovával v našem srdci tím, že se mu budeme odevzdávat, důvěřovat, že nebudeme chtít vše zvládnout jen sami.

Prožíváme nesnadnou dobu a pro mnohé velmi kritickou v mnoha ohledech, ale Bůh je s námi a i tento čas je jeho časem a má pro nás nové věci, které tvoří. Buďme pro to vnímaví a očekávejme.

CO NÁS ČEKÁ?

Bohoslužby - podle PSA MZ ČR se může bohoslužeb od pondělí 23.11. účastnit 20 věřících, proto nadále budou mše svaté zatím jen ve všední dny v obvyklých časech (po-pá v 17.30 h a v so v 7.30 h). V neděli nadále budeme vysílat mši sv. on-line

PROSBA NAŠICH BISKUPŮ

Biskupové ČR vyzývají věřící, aby podpořili misijní dílo církve individuálním zasláním příspěvku a to nejpozději do konce roku. Z důvodu, že letos nemohla proběhnout sbírka na misie.

Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům: Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“ Takto povzbuzuje věřící národní ředitel Papežských misijních děl v ČR Leoš Halbrštát.

Štědré finanční prostředky z ČR proudí do více než dvaceti zemí po světě, např. do Jižní Ameriky, Afriky, Asie a na ostrovy v Oceánii.

Dary drobných dárců mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020.

Všem Vám přeji požehnanou neděli

P. Jeroným

Milí farníci a přátelé libocké farnosti,

opět prožíváme nelehkou dobu v mnoha ohledech - obavy o zdraví své i blízkých, existenciální obavy, ztráta jistot a nemožnost plánovat budoucnost, nervozita a stoupající agrese ve společnosti, prohlubování nedůvěry v autority a mohl bych ještě dál pokračovat, nás mohou vrhat do rezignace a přežívání, nebo ke kladení otázek a rozhodnutí se nepoddat.

Ta nejdůležitější otázka není: „Kdo za to může?“, ale spíše: „Co je v životě důležité, za čím jdu?“ a „Na čem (na kom) svůj život stavím?“ A následně pak otázka „JAK dál v této konkrétní době?“ a „ČEMU mě, Pane, chceš naučit?“

Největší nebezpečí dnes vidím v ROZDĚLENÍ a IZOLACI a často pod líbivými slovy o ochraně, ohleduplnosti. Buďme bdělí, pečujme o vztahy. Nejsme na to sami: „Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.“ (1 Petr 5.6-9)

Prosme o světlo a sílu Ducha svatého, protože v Něm můžeme vidět a jednat správně.

Přeji pokojné dny, pevné zdraví a radostnou mysl i srdce.

Bůh Vám žehnej

P. Jeroným


Pro posilu, povzbuzení a pomoc při slavení liturgie v rodinném kruhu budeme každou sobotu večer připravovat texty k zamyšlení a obrázky s náměty a úkoly nejen pro děti. Slovo na neděli a Zprávy z libocké farnosti zároveň budeme v tištěné podobě distribuovat i mezi naše starší spolufarníky. Pokud víte o někom, kdo by uvítal pomoc a povzbuzení v této nelehké době, kontaktujte Marka Wollnera (724 950 978) nebo někoho z bratrů karmelitánů (P. Jeroným 775 253 042 a P. Jan Vianney 736 121 112).

Zprávy z libocké farnosti (PDF)

Slovo na neděli (PDF)

Slovo pro děti (PDF)

Návod na domáci bohoslužbu

Od čtvrtka 22. října  vstupují v platnost nové omezení MZ ČR, které se dotknou i naší farnosti.

 • Bohoslužby a jiné společné programy - je zakázáno setkávání více jak 2 osob, které spolu nežijí ve společné domácnosti. 
 • Individuální duchovní služba - je dovolena
  • svátost smíření, přípravy na svátosti, duchovní doprovázení apod. - probíhají tak jako obvykle po domluvě s kněžími
  • Otevřený kostel pro individuální modlitbu - zároveň je možné přijmout Eucharistii nebo svátost smíření
   • všední dny v čase 17.30-18.30 hodin 
   • neděle v čase 14.00 - 16.00 hodin

Modleme se za ukončení nákazy a moudrost pro ty, kdo vládnou.

Slovo našich biskupů k aktuální situaci. ZDE->>

PM ruzencovaDne 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

letnice

Rádi bychom opět začali s přípravou na přijetí svátosti biřmování. Příprava by mohla začít někdy v průběhu listopadu 2020 a udílení svátosti biřmování pak po Velikonocích 2022. Přesný začátek přípravy bude oznámen. Zatím je předběžně rozhodnuto, že by setkávání bylo každou neděli od 17.00 h do cca 19.00 hodin.  Příprava je určená pro všechny, kdo jsou pokřtěni a zatím svátost biřmování nepřijali, a je jim minimálně 16 let. Horní věková hranice není omezená. 

PŘIHLÁŠKA