PM ruzencovaPapež František v pátek 25. března 2022 v 17.00 hodin zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Zároveň vyzval, aby se k tomuto obřadu připojili věřící po celém světě.

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

Maria, Matko Boží a Matko naše, v této přetěžké hodině se utíkáme k tobě. Ty jsi Matka, miluješ nás, znáš nás a víš o všem, co nám leží na srdci. Matko milosrdenství, tolikrát jsme zakusili tvou starostlivou péči, tvou přítomnost, přinášející pokoj, protože nás pokaždé přivedeš k Ježíši, knížeti Pokoje.

otazka5Synodalita slouží misijnímu poslání církve; všichni členové jsou voláni k tomu, aby se na něm podíleli.

Protože jsme všichni učedníky – misionáři, jak je každá pokřtěná osoba volána k tomu, aby se podílela na misijním poslání církve? Co brání pokřtěným, aby byli aktivními misionáři? Jaké misijní oblasti zanedbáváme? Jak společenství podporuje své členy, kteří různým způsobem slouží společnosti (sociální a politická angažovanost, vědecký výzkum, vzdělávání, podpora sociální spravedlnosti, ochrana lidských práv, péče o životní prostředí atd.)? Jak církev pomáhá těmto svým členům, aby svou službu pro společnost vykonávali misionářským způsobem? Jak se určuje, které misijní záležitosti budou vybrány jako ty, jimž je třeba se věnovat, a kdo toto určuje? (Vademecum 30)

domaci synodaNestihli jste se zapojit do některé synodní skupinky, ale máte zájem zažít, o čem to je?

Bohoslovec Matěj Jirsa sestavil šestidenní Domácí duchovní obnovu k synodalitě, která jednotlivcům i rodinám může napomoci zažít synodu na vlastní kůži a nechat se obnovit Duchem svatým. Začněme s poznáváním, reflektováním a obnovou Církve u sebe. Do 1.3. je navíc možné vlastní skupinu/rodinu přihlásit a poslat výstup na diecézi.

binary commentSpolečné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie. Jak inspirativní a určující pro náš společný život a naše poslání je v našem společenství modlitba a liturgické slavení? Jak ovlivňují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak napomáháme tomu, aby se všichni věřící účastnili liturgie aktivně? Jaký prostor je dán možnosti zapojit se do služby lektora a akolyty? (Vademecum 30)

letnice el grecoUdílení svátosti biřmování v libocké farnosti plánujeme na jaro roku 2023. Přijetí svátosti biřmování bude předcházet příprava, která bude probíhat formou setkávání v Malejově 1x za 14 dní, a to vždy v neděli od 17.00  do 18.30 hodin. Přípravy je možné se účastnit i v případě, že člověk není ještě pevně rozhodnut k biřmování přistoupit. Kdy proběhne první setkání, budeme informovat.

Příprava je učena všem, kteří dosáhli věku 16 let a nejsou biřmováni.

Biřmování je možné přijmout jen jednou v životě, podobně jako křest, ale věk nehraje roli. Spodní hranice je stanovena na 16 let s ohledem k charakteru svátosti jakožto svátosti pro dospělý křesťanský život, kterému předchází vědomé přijetí víry a Ježíše Krista jako Pána svého života.

Přihláška pro účast na přípravě

slavit a zit„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu. Jejich společenství se totiž skládá z lidí, kteří jsou sjednoceni v Kristu, při svém putování do otcova království jsou vedeni Duchem svatým a přijali zvěst o spáse, kterou mají předložit všem. Proto také toto společenství cítí, že je opravdu těsně spjato s lidstvem a jeho dějinami.“ (GS 1)