umysl apostolatu tit 600x100

Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2022
svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem
(Apoštolátu modlitby)

ŘÍJEN

 • Úmysl papeže: Za církev otevřenou všem
  Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
 • Národní úmysl: Za volby do senátu
  Modleme se, aby nově zvolení senátoři vykonávali svůj úkol poctivě a spravedlivě.
 • Naléhavý úmysl papeže: Modleme se za představitele Ruské federace, aby zastavili spirálu násilí a smrti na Ukrajině, i za představitele Ukrajiny, aby zůstali otevřeni seriózním návrhům na mír

LISTOPAD

 • Úmysl papeže: Za děti, které trpí
  Modleme se, aby děti, které trpí, především žijící na ulici, oběti válek a sirotci, měly přístup ke vzdělání a mohly znovu zažít srdečnost rodinného prostředí.
 • Národní úmysl: Za návštěvníky hřbitovů
  Modleme se za všechny, kdo vzpomínají na své zesnulé, aby se otevřeli víře ve věčný život.

PROSINEC

 • Úmysl papeže: Za organizace dobrovolníků
  Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
 • Národní úmysl: Za návštěvníky půlnočních bohoslužeb
  Modleme se za ty, kteří o Vánocích navštíví naše kostely, aby se nechali proniknout radostnou zvěstí.

Zdroj: www.jesuit.cz

umysl apostolatu tit 600x100

Úmysly Svatého otce Františka pro rok 2023
svěřené Celosvětové síti modlitby s papežem
(Apoštolátu modlitby)

LEDEN

 • Úmysl papeže:
  Za vychovatele:
  Modleme se za vychovatele, aby byli věrohodnými svědky tím, že učí bratrství a ne soupeření a pomáhají zejména těm nejzranitelnějším mladým lidem.
 • Národní úmysl:
  Za volbu prezidenta:
  Modleme se, aby budoucí prezident České republiky přispíval ke svornosti lidí a prosperitě naší země.
 • Naléhavý úmysl papeže:
  Modleme se za ukrajinské i ruské matky, které ve válce ztratily své děti

ÚNOR

 • Úmysl papeže:
  Za farní společenství:
  Modleme se, aby se farnosti žijící v opravdovém společenství stávaly stále více komunitami víry, bratrství a pohostinnosti vůči těm nejpotřebnějším.
 • Národní úmysl:
  Za kontinentální synodální setkání:
  Modleme se, aby mezinárodní synodální setkání v Praze přispělo k nalézání Boží vůle pro místní církve v Evropě.

BŘEZEN

 • Úmysl papeže:
  Za oběti zneužívání:
  Modleme se za ty, kdo utrpěli újmu od členů církve: kéž v církvi samotné najdou konkrétní odpověď na svou bolest a utrpení.
 • Národní úmysl:
  Za chudé:
  Modleme se za ty, kdo jsou nejvíce postiženi zdražováním a energetickou krizí, aby se jim dostalo účinné pomoci.

DUBEN

 • Úmysl papeže:
  Za kulturu nenásilí:
  Modleme se za větší rozšíření kultury nenásilí tím, že se státy i občané budou stále méně uchylovat ke zbraním.
 • Národní úmysl:
  Za duchovní povolání:
  Modleme se za ty, které Pán volá ke kněžství a zasvěcenému životu, aby měli odvahu vydat se za ním cestou následování.

KVĚTEN

 • Úmysl papeže:
  Za hnutí a skupiny v církvi:
  Modleme se, aby církevní hnutí a skupiny znovu denně objevovaly své evangelizační poslání a sloužily potřebám světa svými charismaty.
 • Národní úmysl:
  Za mladé lidi
  Modleme se za mladé lidi, kteří touží po manželství, aby nalezli svého životního partnera a měli odvahu odevzdat se jeden druhému podle nároků evangelia.

ČERVEN

 • Úmysl papeže:
  Za zrušení mučení:
  Modleme se, aby se mezinárodní společenství zavázalo ke konkrétním krokům k vymýcení mučení a zajistilo podporu obětem a jejich rodinám.
 • Národní úmysl:
  Za biřmovance:
  Modleme se za ty, kdo letos přijímají svátost biřmování, aby se stali šiřiteli radostné zvěsti.

ČERVENEC

 • Úmysl papeže:
  Za prohloubení života z eucharistie:
  Modleme se, aby katolíci postavili do středu svého života slavení eucharistie, které hluboce proměňuje lidské vztahy a otevírá je setkání s Bohem i bližními.
 • Národní úmysl:
  Za manžele:
  Modleme se za manžele, aby společně strávený čas dovolených a prázdnin prohloubil jejich vzájemnou úctu a věrnost.

SRPEN

 • Úmysl papeže:
  Za světový den mládeže:
  Modleme se, aby Světový den mládeže v Lisabonu pomohl mladým lidem znovu naplno žít evangelium a svědčit o něm v jejich vlastním životě.
 • Národní úmysl:
  Za dobrovolníky ve farnostech:
  Modleme se za všechny, kdo se aktivně podílejí na životě farních společenství, aby pro ně byla služba zdrojem radosti a pokoje.

ZÁŘÍ

 • Úmysl papeže:
  Za ty, kdo žijí na okraji společnosti:
  Modleme se, aby lidé, kteří žijí na okraji společnosti v nelidských životních podmínkách, nebyli institucemi zapomenuti a nikdy nebyli považováni za vyřazené.
 • Národní úmysl:
  Za pracovníky ve školství:
  Modleme se za učitele, vychovatele, asistenty a další pracovníky ve školství, aby nový školní rok prožili vedeni moudrostí Ducha Svatého.

ŘÍJEN

 • Úmysl papeže:
  Za církev na synodě:
  Modleme se, aby církev na všech úrovních přetvořila svůj životní styl nasloucháním a rozhovorem a nechala se vést Duchem Svatým na periferie světa.
 • Národní úmysl:
  Za řeholníky a řeholnice:
  Modleme se za ty, kdo se zcela zasvětili Bohu, aby žili ve svých komunitách v pokoji a vzájemné lásce.

LISTOPAD

 • Úmysl papeže:
  Za papeže:
  Modleme se za Svatého otce, aby při plnění svého poslání i nadále s pomocí Ducha Svatého doprovázel svěřené stádo ve víře.
 • Národní úmysl:
  Za ty, kdo nežijí svou víru:
  Modleme se za ty, kdo nežijí podle svého křtu, aby je síla přijaté svátosti přivedla k činnému životu s Bohem.

PROSINEC

 • Úmysl papeže:
  Za osoby se zdravotním postižením:
  Modleme se, aby lidé se zdravotním postižením byli v centru pozornosti celé společnosti a aby instituce podporovaly programy začleňování, umožňující jejich aktivní účast.
 • Národní úmysl:
  Za lidi bez naděje:
  Modleme se za všechny, kdo jsou zklamaní, unavení a bez naděje, aby pro ně bylo adventní a vánoční období časem nového světla.

Zdroj: www.jesuit.cz

synoda zahajeniNa neděli 17.10.2021 poslal otec kardinál Dominik list k zahájení synodalní cesty jak ji zahájil papež František. Protože je vcelku dlouhý, mužete si ho v plném znění přečíst ZDE -->

Drahé sestry a drazí bratři!

Celá církev se v těchto dnech vydává na společnou cestu, aby zakusila synodalitu. Slovo synoda znamená doslova „společně na cestě“. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali
o naplnění poslání církve.

Milí farníci,
po dlouhé době koronavirové, kdy jsme jako farnost fungovali omezeně nebo online, se na vás obracíme s dotazníkem. Chtěli bychom zjistit, jaké jsou vaše nynější potřeby ve farnosti a naopak co byste jí rádi nabídli vy sami. Dotazník je neoficiální a neveřejný, vašimi podněty, nápady a nabídkami se budeme zabývat na farní radě a budeme přemýšlet, jak naši farnost více propojit. Zajímá nás váš osobní pohled, proto není dotazník anonymní, nicméně kdybyste se z nějakého důvodu nechtěli pod odpovědi podepsat, budeme to respektovat.
Odpovídat můžete sami za sebe, se svými dětmi nebo se svými rodiči, stručně nebo své odpovědi rozvést. Pravděpodobně se vás nebudou týkat všechny uvedené otázky, odpovídejte tedy jen na ty relevantní pro vás.
Pokud víte o někom, kdo by dotazník rád vyplnil, ale nedostal se k němu, klidně jej sdílejte.
Vaše pastorační rada

Vyplnit dotazník

mse svPřímý přenos nedělní mše sv. lze sledovat na farním YouTube kanálu.

Přímý přenos