binary commentSpolečné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie. Jak inspirativní a určující pro náš společný život a naše poslání je v našem společenství modlitba a liturgické slavení? Jak ovlivňují naše nejdůležitější rozhodnutí? Jak napomáháme tomu, aby se všichni věřící účastnili liturgie aktivně? Jaký prostor je dán možnosti zapojit se do služby lektora a akolyty? (Vademecum 30)

letnice el grecoUdílení svátosti biřmování v libocké farnosti plánujeme na jaro roku 2023. Přijetí svátosti biřmování bude předcházet příprava, která bude probíhat formou setkávání v Malejově 1x za 14 dní, a to vždy v neděli od 17.00  do 18.30 hodin. Přípravy je možné se účastnit i v případě, že člověk není ještě pevně rozhodnut k biřmování přistoupit. Kdy proběhne první setkání, budeme informovat.

Příprava je učena všem, kteří dosáhli věku 16 let a nejsou biřmováni.

Biřmování je možné přijmout jen jednou v životě, podobně jako křest, ale věk nehraje roli. Spodní hranice je stanovena na 16 let s ohledem k charakteru svátosti jakožto svátosti pro dospělý křesťanský život, kterému předchází vědomé přijetí víry a Ježíše Krista jako Pána svého života.

Přihláška pro účast na přípravě

slavit a zit„Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků, a není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdci odezvu. Jejich společenství se totiž skládá z lidí, kteří jsou sjednoceni v Kristu, při svém putování do otcova království jsou vedeni Duchem svatým a přijali zvěst o spáse, kterou mají předložit všem. Proto také toto společenství cítí, že je opravdu těsně spjato s lidstvem a jeho dějinami.“ (GS 1)

otazka1V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě.

Kdo jsou v naší místní církvi ti, kteří „jdou společně“?

Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají více stranou?

Jakým způsobem jsme voláni k tomu, abychom se ve větší míře stávali společníky na cestě?

Jaké skupiny nebo jednotlivci jsou zanecháni na okraji?