libocky betlem 650x120px

 

Letošní program vánočních bohoslužeb je upraven tak, aby odpovídal opatřením vyhlášených vládou ČR. Protože je možné v našem kostele mít bohoslužbu pro 30 veřících, proto jsme většinu bohoslužeb zdvojili a prosíme, abyste si na bohoslužby rezervovali místo.

 

Svátek sv. Rodiny – neděle 27. prosince
       
8:30        mše svatá s obnovou manželských slibů      (také online) REZERVOVAT
10:00   mše svatá s obnovou manželských slibů REZERVOVAT
14:00 - 16:00   návštěva betléma  
       

cesta hvezdySestoupil jsi a před tvou tváří se rozplynuly hory. Od věků nikdo neslyšel, k sluchu nikomu neproniklo, oko nespatřilo, že by bůh, mimo tebe, tak jednal s těmi, kdo v něho doufají. Jdeš vstříc tomu, kdo s radostí jedná spravedlivě, těm, kdo na tvých cestách pamatují na tebe. Hle, ty ses rozhněval, protože jsme zhřešili, byli jsme v hříších stále. Byli jsme všichni jak poskvrnění, jak špinavý šat byl každý náš dobrý skutek. Zvadli jsme všichni jak listí, nepravost nás unášela jak vítr. Nikdo nevzýval tvé jméno... A přece, Hospodine, ty jsi náš otec! My hlína jsme - ty jsi nás hnětl, dílo tvé ruky jsme všichni!

Text z proroka Izaiáše, který letos čteme při bohoslužbě na 1. neděli adventní může být slovem, které nás nejen uvede do této požehnané doby, ale může nás celou touto dobou provázet. Stále znovu se potřebujeme vracet k Bohu, který sestoupil, vychází nám vstříc, abychom poznali, že je Otec a žili jako jeho děti.

Adventní věnec

2020 advent venec

 • Výroba - Adventní věnec je dnes již tradiční symbol Adventu. Vzhledem k opatřením vlády ČR letos nebudeme organizovat společnou výrobu, ale bude v sobotu 28.11. odpoledne možnost si adventní věnec vyrobit v Malejově. 
 • Požehnání - v předvečer 1. neděle adventní v sobotu 28.11. v 19.00 hodin budou v kostele nešpory s žehnáním adventních věnců - účast je možná pro 20 věřících, ale neomezený počet věnců. 
 • Podrobnosti naleznete ZDE ->>

Hledání přístřeší

svata rodina

 • Tak jako v předchozích letech bude farností putovat ikona sv. Rodiny. Tabulka, kde je možné si ikono rezervovat na konkrétní den naleznete ZDE.
 • Návrh jak prožít modlitební večer v rodině s ikonou sv. Rodiny je TADY

Roráty

 • Také letos budou v době adventní ranní mše svaté - roráty - vzhledem k situaci stále ještě v kostele vždy v 6.00 hodin
  • pondělí - za rodiny
  • středa - za duchovní povolání
  • pátek - za lidi trpící, opuštěné, staré a nemocné

Adventní exercicie on-line

MILÍ FARNÍCI A PŘÁTELÉ LIBOCKÉ FARNOSTI,

opět nám končí liturgický rok, zítřejší neděle budeme slavit Ježíše Krista jako našeho Krále i Krále všehomíra. Vyznat a přijmout Ježíše jako svého Pána a Krále znamená nejen vyznat to, kým skutečně je, ale znamená to také se postavit pod jeho prapor, jak to nazval sv. Ignác z Louyoly. Jsme ve válce, ve které není možné být ani pacifista ani neutrální, nebo stát bokem, protože válečná linie prochází srdcem každého z nás. Tam se denně rozhoduje, tam se denně rozhodujeme pro Ježíše, pro dobro nebo dovolíme, aby mělo navrh naše sobectví, strach, vlastnění apod.

Ježíš - náš Král je však vždy na naší straně! Válku již vítězně vybojoval. Dovolme mu, aby ji také vybojovával v našem srdci tím, že se mu budeme odevzdávat, důvěřovat, že nebudeme chtít vše zvládnout jen sami.

Prožíváme nesnadnou dobu a pro mnohé velmi kritickou v mnoha ohledech, ale Bůh je s námi a i tento čas je jeho časem a má pro nás nové věci, které tvoří. Buďme pro to vnímaví a očekávejme.

CO NÁS ČEKÁ?

Bohoslužby - podle PSA MZ ČR se může bohoslužeb od pondělí 23.11. účastnit 20 věřících, proto nadále budou mše svaté zatím jen ve všední dny v obvyklých časech (po-pá v 17.30 h a v so v 7.30 h). V neděli nadále budeme vysílat mši sv. on-line

PROSBA NAŠICH BISKUPŮ

Biskupové ČR vyzývají věřící, aby podpořili misijní dílo církve individuálním zasláním příspěvku a to nejpozději do konce roku. Z důvodu, že letos nemohla proběhnout sbírka na misie.

Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel Filipanům: Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat.“ Takto povzbuzuje věřící národní ředitel Papežských misijních děl v ČR Leoš Halbrštát.

Štědré finanční prostředky z ČR proudí do více než dvaceti zemí po světě, např. do Jižní Ameriky, Afriky, Asie a na ostrovy v Oceánii.

Dary drobných dárců mohou být zaslány přímo na účet Arcibiskupství pražského 45301130/2700 s variabilním symbolem 82020.

Všem Vám přeji požehnanou neděli

P. Jeroným

Milí farníci a přátelé libocké farnosti,

opět prožíváme nelehkou dobu v mnoha ohledech - obavy o zdraví své i blízkých, existenciální obavy, ztráta jistot a nemožnost plánovat budoucnost, nervozita a stoupající agrese ve společnosti, prohlubování nedůvěry v autority a mohl bych ještě dál pokračovat, nás mohou vrhat do rezignace a přežívání, nebo ke kladení otázek a rozhodnutí se nepoddat.

Ta nejdůležitější otázka není: „Kdo za to může?“, ale spíše: „Co je v životě důležité, za čím jdu?“ a „Na čem (na kom) svůj život stavím?“ A následně pak otázka „JAK dál v této konkrétní době?“ a „ČEMU mě, Pane, chceš naučit?“

Největší nebezpečí dnes vidím v ROZDĚLENÍ a IZOLACI a často pod líbivými slovy o ochraně, ohleduplnosti. Buďme bdělí, pečujme o vztahy. Nejsme na to sami: „Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas. Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží. Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako ‚lev řvoucí‘ a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy.“ (1 Petr 5.6-9)

Prosme o světlo a sílu Ducha svatého, protože v Něm můžeme vidět a jednat správně.

Přeji pokojné dny, pevné zdraví a radostnou mysl i srdce.

Bůh Vám žehnej

P. Jeroným


Pro posilu, povzbuzení a pomoc při slavení liturgie v rodinném kruhu budeme každou sobotu večer připravovat texty k zamyšlení a obrázky s náměty a úkoly nejen pro děti. Slovo na neděli a Zprávy z libocké farnosti zároveň budeme v tištěné podobě distribuovat i mezi naše starší spolufarníky. Pokud víte o někom, kdo by uvítal pomoc a povzbuzení v této nelehké době, kontaktujte Marka Wollnera (724 950 978) nebo někoho z bratrů karmelitánů (P. Jeroným 775 253 042 a P. Jan Vianney 736 121 112).

Zprávy z libocké farnosti (PDF)

Slovo na neděli (PDF)

Slovo pro děti (PDF)

Návod na domáci bohoslužbu

Od čtvrtka 22. října  vstupují v platnost nové omezení MZ ČR, které se dotknou i naší farnosti.

 • Bohoslužby a jiné společné programy - je zakázáno setkávání více jak 2 osob, které spolu nežijí ve společné domácnosti. 
 • Individuální duchovní služba - je dovolena
  • svátost smíření, přípravy na svátosti, duchovní doprovázení apod. - probíhají tak jako obvykle po domluvě s kněžími
  • Otevřený kostel pro individuální modlitbu - zároveň je možné přijmout Eucharistii nebo svátost smíření
   • všední dny v čase 17.30-18.30 hodin 
   • neděle v čase 14.00 - 16.00 hodin

Modleme se za ukončení nákazy a moudrost pro ty, kdo vládnou.

Slovo našich biskupů k aktuální situaci. ZDE->>

PM ruzencovaDne 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19:

Pozdravujeme Vás z jednání Stálé rady ČBK v den památky Panny Marie růžencové. Prosíme Vás o modlitbu posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie nemoci COVID-19. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

letnice

Rádi bychom opět začali s přípravou na přijetí svátosti biřmování. Příprava by mohla začít někdy v průběhu listopadu 2020 a udílení svátosti biřmování pak po Velikonocích 2022. Přesný začátek přípravy bude oznámen. Zatím je předběžně rozhodnuto, že by setkávání bylo každou neděli od 17.00 h do cca 19.00 hodin.  Příprava je určená pro všechny, kdo jsou pokřtěni a zatím svátost biřmování nepřijali, a je jim minimálně 16 let. Horní věková hranice není omezená. 

PŘIHLÁŠKA

 

Přinášeli mu děti, aby jim požehnal. Ale učedníci to matkám zakazovali. Když to Ježíš viděl, rozmrzelo ho to a řekl jim: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. (Mk 10,13)

Vyučování náboženství nabízíme v naší farnosti naprosto všem dětem ve věku základní školní docházky, ať už jsou pokřtěné a žijí svou víru, nebo teprve hledají a mají o výuku zájem, pokud jim to rodiče umožní. Neděláme rozdíly ani v křesťanském vyznání, jediným předpokladem je otevřenost a zájem.